Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดอาหารปิ่นโตเพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ / สิตา โกมลมิศร์ =Marketing Plan of Meal Delivery for Elderly People
AuthorSita Komalamisra
Imprint 2559
Descript ก-ฏ : 187 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรสูงอายุในประเทศไทยอาจมีเพิ่มมากขึ้นถึง 14 ล้านคน แต่ทว่า สินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตออกมาในตลาดปัจจุบันนั้น ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้มากนัก โดยหนึ่งในธุรกิจที่ผู้สูงอายุมีความต้องการเป็นพิเศษนั่นคือ ธุรกิจอาหาร เนื่องจากผู้สูงอายุ มีความต้องการสารอาหารประเภทต่างๆที่แตกต่างจากวัยหนุ่มสาวทั่วไป รวมทั้งมักจะเริ่มมีโรคประจำตัวต่างๆที่ทำให้เกิดข้อจำกัดทางอาหารมากขึ้น ประกอบกับการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจจะเริ่มไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อน ดังนั้นการจะหาอาหารที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย หรือ จะปรุงอาหารด้วยตนเอง จึงค่อนข้างลำบาก ผู้จัดทำโครงการ จึงมีการจัดทำแผนการตลาดของร้านปรุงใจปิ่นโต ซึ่งผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยแบ่งอาหารเป็นกลุ่มสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุทั่วไป
กลุ่มคุมหวาน สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการคุมรสหวานหรือเป็นโรคเบาหวาน และ กลุ่มคุมเค็ม สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการคุมรสเค็มหรือเป็นโรคไต โดยจะทำการตลาดกับกลุ่มลูกหลานวัยทำงาน ให้เป็นผู้สั่งซื้ออาหารให้สูงอายุในครอบครัว ทั้งนี้วัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ สินค้าและบริการของทางร้าน พร้อมทั้งสร้างยอดขายให้กับทางร้าน โดยผู้ศึกษาได้ทำการศึกษากลุ่มเป้าหมายจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และนำมากำหนดเป็นแผนการตลาดที่เหมาะสม ทั้งด้านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และยังมีการกำหนดตัวชี้วัดและแผนสำรอง เพื่อควบคุมให้แผนสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
At present, Thailand becomes the country of aging society. In the next 10 years, aging population is expected to be increased to 14 millions people. However, most of the products and services available now cannot fulfill their specific needs especially food products. Because elderly people have a different needs of nutrition compare with younger people. Most of them begin to have some diseases with dietary restriction. Also their health conditions are not the same as before. Therefore, it is quite difficult for elderly people to find the suitable food that match with their needs.This leads to business opportunity so the researcher intend to develop marketing plan of meal delivery for elderly people under brand name “Prungjaipinto” which provide healthy food for both elderly with general health condition and those who have diabetes problem which have to control sweet and those who have kidney disease who have to control sodium.
Target market for this marketing plan is office worker who will be a decision maker to purchase our meal to their elderly people in their family. Marketing objective is to create awareness and sale volume of our brand product and service. This marketing plan has been developed by analysis of insight information from target customers which collected by in-depth interview. After analyzed current market situation and other related factors, the researcher developed effective brand strategy and marketing mix for Prungjaipinto. Moreover, marketing plan has to prepare the contingency plan and key performance indicators in order to achieve the marketing objective successfully.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58821065LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram