Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-Plus) / สาธิดา ทรัพย์อนันต์ =Strategic Marketing Plan For O-Plus School
AuthorSatida Sapanand
Imprint 2559
Descript ก-ฎ : 183 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-Plus) ซึ่งเป็นตลาดที่มีโอกาสในการเติบโตอีกมาก จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน หรือ ปัจจัยภายนอกต่างๆ ทำให้เห็นช่องว่างทางการตลาดที่จะสามารถเข้าไปช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบกว่า ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยแรก คือ ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ ปัจจัยต่อมา ได้แก่ เรื่องของสถานที่ การอำนวยความสะดวกของโรงเรียน และปัจจัยที่สาม ได้แก่ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการบริการด้านการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา แผนการตลาดฉบับนี้ เน้นไปที่กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อแข่งขันกับโรงเรียนกวดวิชารายอื่นในตลาด ทั้งทางตรง คือ โรงเรียนกวดวิชารายใหญ่ที่มีอยู่แล้วในตลาด และติวเตอร์อิสระ ส่วนคู่แข่งทางอ้อม คือ เทคโนโลยียูทูปทีช และสอนในอินเตอร์เน็ต โดยกลยุทธ์การตลาดจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ เน้นสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาโอพลัส เน้นสร้างความน่าเชื่อถือของโรงเรียน และเน้นการประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของแบรนด์ที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ตามลำดับ โดยทำควบคู่กับกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น เป็นต้น โดยคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ร้อยละ 20 จากปี 2559 คือ 100 ล้านบาท และใช้งบประมาณในการตลาดโดยประมาณการ 4.5 ล้านบาทในปีแรก
The Project is objected to study and develop marketing plan for O-Plus School which has an opportunity to expand the market well. The analysis of the various factors, both internal and external, enables to detect some market channels to enter to this market more efficiently. According to the research, we found that 3 of the most impacted factors for consumer’s purchasing decision of extra school market are teacher, the convenience and facilities of school and technology respectively. The main target consumer is high school student and their parents. This marketing plan focuses on differentiation strategies by providing difference in quality of product and brand image to beat with the direct and in direct competitors. The strategy will be divided into 3 parts which are create brand awareness, create credibility and publicize brand advantage to the customer along with others marketing activities such as sales promotion. We do expect that this marketing plan will be able to generate more sales revenue up to 100 million baht by using 4.5 million baht of marketing budget in the first year.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58821007LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram