Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleความสาคัญของลักษณะศูนย์การค้าที่ต้องการสาหรับผู้บริโภควัย 50-65 ปี ในกรุงเทพมหานคร / ศุภกาญจน์ คทวณิช =The Importance of the Attributes Needed of the Department Stores for Consumers Aged 50-65 Years Old in Bangkok Metropolitan
Author Suppakarn Kathavanich
Imprint 2559
Descript ก-ฎ : 105 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภควัย 50-65 ปีเพื่อพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้สามารถรองรับผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุในอนาคตของประเทศไทยโดยศึกษาถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการดำเนินชีวิต และความสำคัญของลักษณะที่ต้องการของศูนย์การค้าของกลุ่มผู้บริโภควัย 50-65 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 50-65 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 405 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคที่ 0.703ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและรอเก็บรวบรวมแบบสอบถามนั้นกลับคืนด้วยตัวเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ และ เทคนิคการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง30,001 -45,000 บาทต่อเดือน สมรสมีบุตรและอยู่กับบุตร จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจพบว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งได้เป็น5รูปแบบ ได้แก่ กลุ่ม Active กลุ่ม Sociable กลุ่ม Talented กลุ่ม Rational และกลุ่ม Culturalซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการลักษณะศูนย์การค้าที่แตกต่างกัน โดยที่กลุ่มActive ต้องการให้มีข้อมูลข่าวสารของศูนย์การค้าผ่าน facebookหรือ line กลุ่มSociable ต้องการให้มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพที่ครบวงจร และ มีคลินิกสุขภาพรักษาโรคเฉพาะทาง กลุ่มTalented ต้องการให้มีมุมจัดนิทรรศการด้านศิลปะ กลุ่มRational ต้องการให้มีการแบ่งโซนเครื่องเล่นเด็กเป็นสัดส่วนแยกต่างหาก และมีศูนย์ออกกำลังกาย/ฟิตเนส กลุ่มCultural ต้องการให้มีมุมสำหรับยืมหนังสือหรืออ่านหนังสือ อย่างไรก็ตามลักษณะศูนย์การค้าที่กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มต้องการมากที่สุด
คือใกล้บ้านหรือที่ทำงานรองลงมาคือความปลอดภัยและที่จอดรถสะดวกตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ถึงความสำคัญของลักษณะที่ต้องการจากศูนย์การค้ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญของศูนย์การค้าที่มีระบบรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือการเดินทางไปใช้บริการได้สะดวก และห้องน้ำที่ออกแบบให้คำนึงถึงความปลอดภัย ตามลำดับกลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจจะไปใช้บริการศูนย์การค้าอยู่ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ และปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิตไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะไปใช้บริการศูนย์การค้าสำหรับกลุ่มผู้บริโภควัย 50-65 ปีในขณะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านความสำคัญของลักษณะที่ต้องการจากศูนย์การค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะไปใช้บริการศูนย์การค้าสำหรับกลุ่มผู้บริโภควัย 50-65 ปี อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05ผลงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้มีคุณลักษณะที่กลุ่มผู้บริโภควัย 50-65 ปีให้ความสำคัญ
The purpose of this research is to study the needs of customers aged 50-65 years old for developing the department store for the aged group of consumers in the future of Thailand. This research studies the demographic factor, lifestyles and the importance of the attributes needed ofthe department store forconsumers aged 50-65 years old.The sample of this research is 405 customers who are between 50-65 years old in Bangkok. Questionnaire is the research’s tool for collecting the data. The reliability of the questionnaire by Cronbach’s Alpha Coefficient is0.703. Thedata collection method is a face-to-face questionnaire administration. The statistical techniques are descriptivestatistics, exploratory factor analysis and multipleregression. Thedata analysis foundthat the majority of samples are females, working as companies’ employees, an average income between 31,001 - 45,000 Baht per month, married, have children and live with them.
The factor analysis revealsthat the lifestyles of the samplescan be classified into5 different types: active, sociable, talented, rational and cultural.Each group has different attributes needed of department store, active groupsneed department store’ news via facebook or line, sociable groups need health store and specialized health clinic, talented groups need art exhibition corner, rational groups need a separate children’s play zone and a fitness center, cultural groups need the borrowing and reading books corner. However the mostattribute needed of department store for all sample groupsis near to their houses or workplaces, followed by safety and convenient parking, respectively.
The most three importantattributes ofthe department store for the samplesare the safety system, nearbytheir houses or workplaces and thesafety toilets, respectively. The intention of the samples to go to the department stores is high. The test of hypotheses show that gender and lifestyles factorsdo not have impact upon the intention to go to the department stores for customers aged 50-65 years old, meanwhile income status and the importance of the attributes needed of the department store factorshave influence upon the intention to go to the department store for customers aged 50-65 years old at 0.05 statistically significant level.The results of this research can provide the guidelines to develop the importance attributes needed of the department store for customers aged 50-65 years old.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58820889LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram