Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดส้าหรับร้านเครื่องดื่มน้าผลไม้เพื่อสุขภาพ Fruitory / ภัสสร เฟื่องก้าลูน=Marketing Plan for Fruitory Organic Juice Bar
Author Phatsorn Fueangkamloon
Imprint 2559
Descript ก-ฒ : 292 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ในปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกาย หรือดูแลสุขภาพตนเองมากนัก แต่ทั้งนี้ผู้บริโภคได้หันมาตระหนักในสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากกระแสรักสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดภัย สามารถเสริมสร้างและให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมองเห็นโอกาสของธุรกิจเครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Fruitory โดยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ ที่ผลิตจากวัตถุดิบออร์แกนิค ปลอดภัยจากสารพิษ และสารเคมี รวมถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่ปราศจากน้ำตาล และสารเจือปนต่างๆ อาทิเช่น สารแต่งสี สารแต่งกลิ่น เป็นต้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ตระหนักในสุขภาพ สามารถบริโภคเครื่องดื่มได้อย่างสบายใจ ไร้กังวล แผนการตลาดฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงโอกาสและแนวทางการเติบโตของร้านเครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ Fruitory โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ความแตกต่างทางด้านสินค้าและบริการ การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ประการ และการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ลูกค้า เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในทุกจุดสัมผัส และเกิดการตระหนักรับรู้ในคุณค่าของแบรนด์ อันจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีในแบรนด์ และทำให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
Nowadays, consumer behavior has changed due to the hectic lifestyles. Therefore, they do not have enough time to exercising or even taking care of their health. However, consumer’s health awareness is rising at the moment, the consumers are paying more attention to the ingredients in what they will consume. Furthermore, consumers’ growing needs for healthy foods and drinks also helped increase the opportunities for an organic juice bar business under the brand called “Fruitory”. Since Fruitory is aiming to serve the finest and freshest organic juices and smoothies to every single customer, without any undesirable ingredients such as sugar, food color additives and other flavoring agents in order to meet the wants and needs of health-conscious consumers, also to ensure that they will get to consume the nutrient-dense drinks without any worries and most importantly the deliciousness of Fruitory products.
The purpose of this marketing plan is to study about the opportunity and the potential market growth of an organic juice bar “Fruitory”. The objective of this study is to present the effectiveness of the marketing plan by analyzing the external environments of juice business as well as the competitive conditions. Our brand mainly creates competitive advantages by using the product and service differentiate strategy, and also effective 7Ps including integrated marketing communication. Building and managing the customer relationship is also very important strategies to Fruitory’s success. By creating a good customer experience in every single touch point with help increasing the brand awareness and the brand loyalty later on, so the company can achieve a sustainable growth.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58820224LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram