Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleผลกระทบของการไม่ปฏบัติตามหลกั ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการผลิต ที่มีต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร / ปวรา ชัชวาลย์ปรีชา =The Effects of Not Complying with the Corporate Governance and the Production Standards on Attitudes and the Intention to Buy of Consumers in Bangkok Metropolitan
AuthorPawara Chatchawanprecha
Imprint 2559
Descript ก-ฎ :99 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานการผลิตที่มีต่อทัศนคติของผู้บริโภคและความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้วิจัยใช้หลักธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มาเป็นพื้นฐานในการสร้างกรอบแนวคิดและการตั้งสมมติฐานของงานวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณโดยกลุ่มตัวอย่างต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่มช่วงอายุ ได้แก่อายุ 15 – 25 ปี อายุ 26 – 35 ปี อายุ 36 – 45 ปี อายุ 46 – 60 ปี และอายุ 61 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.8) อายุอยู่ในช่วง 46-60 ปี (ร้อยละ 27.5) สถานภาพการสมรสโสด (ร้อยละ 57.8)
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 54) เป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 34.8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่น้อยกว่า 15,000 บาท และมากกว่า 60,000 บาท ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 22) ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพการทำงาน และระดับรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานการผลิตของผู้บริโภค ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จากการวิเคราะห์ผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการผลิตที่มีต่อทัศนคติของผู้บริโภคโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย สามารถจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ได้ 5 ปัจจัย
โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทัศนคติของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ความถูกต้องชัดเจนในการดำเนินงานขององค์กร และความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ ตามลำดับ ส่วนอีก 2 ปัจจัยได้แก่ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และการมีหลักการและมาตรฐานไม่มีผลกระทบต่อทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดความตระหนักและความสนใจในกลุ่มผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้บริโภคพบว่าความชอบในตัวองค์กร และการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กรพบว่ามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อที่ร้อยละ 19.5 ผลการวิจัยทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานการผลิตซึ่งมีผลต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ผู้บริหารองค์กรจึงควรนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
The objective of this research was to study the effects of not complying with the corporate governance and the production standards towards consumers' attitudes and the intention to buy. A researcher had applied the corporate governance of the Stock Exchange of Thailand and the production controlling system of Thai Industrial Standards Institute (TISI) as a basis of the research framework and the research hypotheses. Questionnaire was used as the mean for the data collection from 400 peoples. The technique was judgmental sampling. The samples must be above 15 years old and have lived in Bangkok Metropolitan. The samples were divided into 5 age groups which were 15 – 25 years old, 26 – 35 years old, 36 – 45 years old, 46 – 60 years old and above 61 years old both males and females. The majority of the samples were females (51.8%), in the age group of 46-60 years old (27.5%), single (57.8%), had bachelor degree (54%), working as companies’ employees (34.8%) and average monthly income lower than 15,000 THB and more than 60,000 THB in an equal proportion (22%).
The hypothesis testing found that occupation and income were related to attitudes’ toward non-compliance with the corporate governance and the production standards with statistically significance at 0.05 level. The data analysis of the effects of not complying with the corporate governance and the production standards on consumers’ attitudes by using factor analysis technique were classified into new five factors. The factors that affected consumers’ attitudes were corporates effectiveness, corporate clarity and corporates trustee with statistically significance at 0.05 level while the other two factors, production safety and business standardization had no impact on consumers’ attitudes.
This evidence could imply that consumers might not realize and interested in the importance of safety in production as well as the corporate governance and the production standards. Regarding the attitudes of consumer it was found that the corporate preference and the corporate social responsibility were related to the purchase intention at 19.5%. This study indicated that non-compliance with the corporate governance and the production standards affected consumers’ attitudes and the purchase intention. Therefore, corporate executives should apply the research results by implementing corporate governance more seriously and improve their product quality in order to build trust and the corporate’s image.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58819730LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram