Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดรถขุดขนาดเล็กคูโบต้า บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด / ธเนศ ดุรงค์พงศ์เกษม= Marketing Plan for Kubota Mini Excavator Siam Kubota Corporation Company Limited
AuthorThanes Durongpongkasem
Imprint 2559
Descript ก-ฏ: 99 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

สยามคูโบต้า ผู้นำแห่งเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย มากว่า 39 ปี มุ่งพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ได้แก่ แทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถไถเดินตาม เครื่องยนต์ดีเซล สินค้าอื่น ๆ และอะไหล่ และได้เริ่มเข้าสู่ตลาดเครื่องจักรกลเพื่อการก่อสร้าง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ด้วยการนำเข้าและจัดจำหน่ายรถขุดขนาดเล็กใหม่ ในขณะที่ตลาดรถขุดขนาดเล็กโดยรวมเป็นของรถขุดขนาดเล็กมือสองนำเข้าจากต่างประเทศ รถขุดขนาดเล็กคูโบต้าได้เร่งทำการตลาดและสร้างการรับรู้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง จนสามารถสร้างความต้องการรถขุดใหม่ให้แก่ตลาด และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งเรื่อยมา แต่นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ในขณะที่ตลาดรถขุดขนาดเล็กใหม่โตขึ้น แต่กลับพบว่าส่วนแบ่งการตลาดของรถขุดคูโบต้ากลับลดลง เนื่องจากมีคู่แข่งที่เป็นผู้นำตลาดรถขุดลงมาแข่งขันในตลาดรถขุดขนาดเล็กใหม่มากขึ้น ทำให้ตลาดการแข่งขันของรถขุดขนาดเล็กใหม่ร้อนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการจะทำแผนการตลาดสำหรับรถขุดขนาดเล็กคูโบต้าฉบับนี้
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับเปลี่ยนการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์รถขุดขนาดเล็กคูโบต้า และทำยอดขายรถขุดขนาดเล็กคูโบต้ามีจำนวน 2,000 คัน และกลับมามีส่วนแบ่งทางการตลาดรถขุดขนาดเล็กใหม่ 70% ภายในปี พ.ศ. 2560 โดยได้ศึกษากลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นองค์กรคือกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีแนวโน้มในการซื้อรถขุดขนาดเล็ก ผ่านการทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนในตัดสินใจเลือกซื้อรถขุดขนาดเล็ก โดยสัมภาษณ์ผ่านเจ้าของกิจการ หัวหน้าวิศวกร และผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานรถขุดขนาดเล็ก จึงทำให้เห็นว่าปัจจัยในเรื่องราคาและคุณภาพงานบริการ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่กลุ่มลูกค้าใช้พิจารณาในการซื้อรถขุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ถูกนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาได้ใช้ผลการศึกษาข้างต้นมาวางตำแหน่งแบรนด์ผ่านความสามารถในการเข้าถึงสินค้าได้ง่าย และเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าไว้วางใจ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังนำมากำหนดกลยุทธ์ในด้านการสร้างแบรนด์และส่วนผสมทางการตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับรู้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายรถขุดขนาดเล็กให้แก่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อย่างยั่งยืน
SIAM KUBOTA has developed a diverse range of agricultural products to accommodate all application needs of Thai farmers. The product line-up spans Tractors, Implements, Combine Harvesters, Rice Transplanters, Excavators, Riding Tillers, Power Tillers, Diesel Engines, other agricultural and Spare Parts. In 2008 SIAM KUBOTA launched “New mini excavator” to construction machinery market. In that time the leader of market was the used mini excavator from Japan. KUBOTA creates new mini excavator awareness and create demand in this market. Since the year 2014 onwards excavator brand was launching new mini excavator, caused the market growth but KUBOTA market share has been decreasing. Hence, this study aimed to develop the business and marketing strategy for KUBOTA mini excavator.
The main purpose of the paper is to change the consumers’ brand perception, and boost sales volume at 2,000 units within year 2017. The target market is the contractors which have a tendency to purchase mini-excavator. The interviewees are business owner, engineer and others right to make purchase decision on mini-excavator. As the result, it shows the causes to purchase are price and quality of service. Information collected during the in-depth interview is utilized to improve the marketing strategy to be more effective. The brand position of KUBOTA mini excavator concentrates on approachable to the product, and trusted in the quality service. The research result can be applied and implement to brand development and marketing mix strategies. The marketing plan aims to increase brand awareness and sales volume for KUBOTA mini excavator and leads to the sustainable profit of the company.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58819237LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram