Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดสำหรับสมาร์ทโฟนวีโว่ บริษัท วีโว่ เซอร์วิส ประเทศไทย จํากัด ณัฐดิษฐ์ วิเศษวัชรนนท์=Marketing plan for Smartphone Vivo of VIVO Service Thailand Co.,Ltd
Author Natthadit Wiseswadcharanon
Imprint 2559
Descript ก-ต: 182 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

แผนการตลาดฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงโอกาสและแนวทางการเติบโตของธุรกิจสมาร์ทโฟนแบรนด์วีโว่ ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยได้ไม่กี่ปี และการรับรู้ของแบรนด์ยังไม่กว้างขวางมากนัก อย่างไรก็ตามวีโว่ได้พัฒนาฟังก์ชั่นต่างๆในสมาร์ทโฟนมาโดยตลอดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่ยุติธรรม แผนการตลาดนี้ได้ศึกษาถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงเวลา1ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลของธุรกิจสมาร์ทโฟนในประเทศไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจและสภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์คู่แข่งทางการค้าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน รวมไปถึงการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้สมาร์ทโฟนและปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนการตลาดนี้ได้ศึกษาข้อมูลของผู้บริโภคจากการทำวิจัยในหัวข้อ "พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ซึ่งผู้บริโภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวนมากและมีการรับรู้ข่าวสารจากหลายสื่อ นอกจากนั้นแบรนด์ต่างๆก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผลการวิจัยได้นำมาใช้ในกำหนดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาด ด้วยการนำเสนอด้านความคุ้มกว่าและประโยชน์จากการใช้งานสมาร์ทโฟนวีโว่ ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อช่วยในการสร้างการรับรู้แบรนด์วีโว่และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป
VIVO smartphones are a product of Vivo Service Thailand Co. LTD. The company has sold smartphones in Thailand for the last two years, however customer brand awareness is still low. To resolve this, a marketing plan has been created to present a business opportunity to improve brand awareness and thus growth in its smartphone sales. Vivo has developed many functions through its own research and development centre. The purpose of this is to meet customers' needs at a fair price. The marketing plan commenced in January 2017 and completed at the end of December 2017. The early stages of the plan began with the study of the smartphone business in Thailand. This included looking at competitive conditions, a competitor analysis, influential business factors, and customer research on usage and purchasing of smartphones. This information was used to compile a marketing plan strategy with the aim to increase smartphone sales.
To understand consumers’ demand, the research under the topic of "behaviour and marketing factors influencing the private sector in the Bangkok Metropolitan region in choosing smartphones" was conducted. The private sector is a potential target of this brand. Many brands easily access customers in this region. The results of research can be applied and implemented to improve the brand building strategy and marketing mix strategies. The marketing plan will hopefully lead to the company's success in making a sustainable profit, with good brand awareness, by offering excellent functional benefits to the environment as well as beneficial social value.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58818958LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram