Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดขนมขบเคี้ยวจากอาหารทะเลแปรรูป “จ้าวสมุทรมิกซ์” / ณัฐกา เดชเกรียงไกร =Marketing Plan for Seafood Snack “Jaosamutmix”
Author Nattaka Detkriangkrai
Imprint 2559
Descript 4 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ตลาดขนมขบเคี้ยวมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 34,676 ล้านบาท โดยเป็นอัตราที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้จากกระแสรักสุขภาพและสภาพสังคมที่ผู้คนต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ส่งผลให้มีผู้เล่นในตลาดขนมขบเคี้ยวเพิ่มขึ้นในตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสองอย่างนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แผนการตลาดสำหรับขนมขบเคี้ยวจากอาหารทะเลแปรรูปแบรนด์ “จ้าวสมุทรมิกซ์” ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย เพิ่มการรับรู้ และเพื่อให้แบรนด์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้
ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาข้อมูลธุรกิจ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการวิเคราะห์คู่แข่งขันประกอบกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากผลการวิจัยทำให้พบว่าผู้บริโภคขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับรสขาติที่อร่อย สินค้าถูกสุขอนามัย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและราคา และสามารถหาซื้อได้สะดวก ขนมขบเคี้ยวจากอาหารทะเลแปรรูปแบรนด์จ้าวสมุทรมิกซ์มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเพศหญิง สถานะโสด อายุ 26 – 35 ปี ทำงานบริษัทเอกชน
และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีตำแหน่งทางการตลาดที่เน้นเรื่องความหลากหลายในวัตถุดิบและรสชาติ (Richness) และความสามารถที่ให้ลูกค้าเลือกใส่เฉพาะส่วนผสมและเครื่องปรุงที่ต้องการเองได้ (Customization) แบรนด์จึงจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าเป็นรูปแบบบูธขายสินค้าและจะมีการพิจารณาสถานที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เป็นจำนวนมาก และสามารถทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ซึ่งก็คือพื้นที่บริเวณชั้นล่างหรือฟู้ดคอร์ทของตึกออฟฟิศชั้นนำในเขตกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ด้านราคาจะตั้งราคาที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายยอมรับได้ สามารถรับรู้ถึงคุณค่าของแบรนด์ที่ต้องการเน้นย้ำในตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน รวมถึงยังเป็นราคาที่สามารถทำกำไรให้กับแบรนด์ได้ โดยจะตั้งราคาขายอยู่ที่ถ้วยละ 40 บาท
ในด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ แบรนด์จะเลือกทำการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ในช่วงแรกด้วยการแจกใบปลิวบริเวณใกล้เคียงกับบูธขายสินค้า การใช้ Facebook Fan Page และการใช้สื่อ ณ จุดขายอย่าง J-Flag ต่อมาการสื่อสารทางการตลาดจะมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดการทดลองซื้อสินค้า ด้วยการแจกสินค้าตัวอย่างและการให้ส่วนลดพิเศษในระยะแรกของการเริ่มขายสินค้า สุดท้ายจึงทำการสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ บอกต่อ และสร้างความจงรักภักดีในแบรนด์ ด้วยการใช้บัตรสะสมแต้มแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นอกจากจะช่วยทำให้เกิดการซื้อซ้ำ บอกต่อ และสร้างความจงรักภักดีแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูลของลูกค้า ซึ่งแบรนด์จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในอนาคตต่อไปได้
The market of seafood snack in Thailand is growing up continuously. In 2015, the market value was 34,676 Million baht increasing from 2014 by 10 percent. Furthermore, the trend of healthy and hustle lifestyles of people nowadays have highly attracted new players to come in this market. Accordingly, the marketing plan of seafood snack “Jaosamutmix” was developed to increase the sales, to enhance the brand awareness, and to respond the targeted customers’ needs. This marketing plan aims to reach the business objectives of Jaosamutmix by studying the influences of businesses, market environment of the industry, competitors and consumer behaviors and then appropriately applied for marketing strategy.
The study has found that main factors that influence the customers are taste, cleanliness, reasonable price, and the ease of obtaining the product. The target market of Jaosamutmix is single female aged between 26 – 35 years, working in a public company and graduated from bachelor’s degree and above. The positioning of Jaosamutmix are richness and customization that aim to differentiate itself from the market. Thus, Jaosamutmix will adjust the concept of the brand to be the shop that sells the product directly to the customers by choosing the place that located near the target customers which is a ground floor or a canteen of the office building in Bangkok. The Price will be reasonable and valuable to the customers and can make a profit for the brand which will be 40 baht.
For the integrated marketing communication, brand will enhance the brand awareness by using a leaflet, a facebook fan page, and a point of purchase communication like J-Flag. For the next step, brand will try to communicate to the customers to make the customers make a purchase by giving free samples and a special discount for a few months. Then, brand will communicate to the customers to repurchase, to do a word of mouth, and maintain the brand loyalty by using an electronic loyalty card that not only collect the points for the customers but also a tool to keep the customers’ information that can be beneficial in the future.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58818912LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram