Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาด โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมาจิเมะ / ฐิศิรักน์ สุรจิตติพงศ์=Marketing Plan for Majime Japanese Language School
Author Tisirak Surajittipong
Imprint 2559
Descript ก-ณ : 131 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในการศึกษาในประเทศไทยมากเป็นอันดับต้น สืบเนื่องมาจากบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งเพื่อการศึกษาวัฒนธรรม และเพื่อการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังบรรจุภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงเกิดขึ้นในประเทศไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร และบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จำนวนมาก อย่างเช่น จังหวัดชลบุรี แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่าโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะมีหลักสูตร และรูปแบบการสอนที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นการศึกษาและการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาแผนการตลาดสำหรับผู้บริโภค โดยแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเติบโตอย่างยั่งยืน การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้าง/เสริมการรับรู้ของกลุ่มพนักงานบริษัทในจังหวัดชลบุรีมีต่อแบรนด์โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมาจิเมะให้มีมากกว่า ร้อยละ 50 ภายใน 1 ปี และทำให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมาจิเมะเป็นหนึ่งในแบรนด์โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในใจของผู้บริโภค รวมถึงเพื่อให้มีผู้สมัครเรียนมากกว่า 300 ท่าน ในปีแรก และวางแผนเพื่อปรับปรุงร้านให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ในจังหวัดชลบุรี แผนการตลาดฉบับนี้มีการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมาจิเมะ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน โดยมีภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัย แต่คงความเรียบง่าย ซึ่งจะสื่อออกมาทางลักษณะทางกายภาพ อย่างการออกแบบภายในโรงเรียน และเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายได้ จะจัดให้มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายเห็นความแตกต่างและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ช่องทางการสมัครเรียนและการชำระเงินทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รวมไปถึงการออกแบบและตกแต่งภายในโรงเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและสบาย เต็มไปด้วยความสุขและทันสมัยรวมถึงมีการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรเพื่อ สร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมาจิเมะ
Due to the number of Japanese companies in Thailand, Japanese language became the one of the most popular language that Thai people is interested to study. Some Thai people study Japanese because of Japanese culture interest. But some want to promote their career and want to be able to communicate with Japanese. Besides, Ministry of Education (Thailand) has encouraged Japanese as the selective subject for university admission. Thus, there are plenty of Japanese schools all over Thailand especially in Bangkok and some provinces that there are many Japanese companies are located such as Chonburi. However, most of Japanese language schools offer the similar course. The main purpose of the paper is to build/create awareness by 50% of target group in first year and to create share of mind toward Majime Japanese language school as one of the customer choices. In addition, this study aims to help this business to get 300 customers in 1 year and develop them to be the most attractive Japanese language school for working people. The survey is used to study the customer behavior, attitude and the factor that would affect to the customer’s decision. This marketing plan determines a market positioning of Maimed Japanese Language School as a modern and simple specialty Japanese language school for work with minimalist brand image. Finally, integrated marketing communications is applied to build/increase brand awareness and perception, and encourages consumers to make purchase decision at Maimed Japanese Language School.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58818826LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram