Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleShi jie shao er han yu. Jiao shi shou ce. Di 3-4 ce [Zhuan zhu] = World Young Learners'Chinese. Teacher's Book
Author Li run xin zhu bian
Imprint Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009
Edition Di 1 ban
Descript 91 p. ; 29 cm

Han yu -- Dui wai han yu jiao xue -- Jiao xue can kao zi liao. ct 汉语 -- 对外汉语教学 -- 教学参考资料. ct

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryH195.4/27(2)CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram