Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleXin Mu Biao Han Yu = New target Chinese spoken language. Kou yu ke ben
Author Zhu bian mao yue ; bian zhu zhao xiu juan, wu zheng
Imprint Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2012
Edition Di 1 ban
Descript v. : ill. ; 29 cn + 1 CD-ROM

SUMMARY

Ben shu shi yi ben kou yu xi lie jiao cai, yi han yu jiao ji mu biao wei dao xiang, yi ren wu wei zhu xian, jie he hua ti, gong neng, wen hua, jin jin wei rao " ren wu mu biao " jin xing bian xie. jiao cai nei rong ti xian le ren wu shi jiao xue li nian de ji ben yao qiu, ji : ren wu yi yi yi wei zhu, yu xian shi sheng huo de lei si huo dong xiang guan lian, ren wu zhong bao han xu yao tong guo yu yan jiao ji lai jie jue de wen ti, zui hou gen ju jie guo ping gu ren wu de zhi xing qing kuang
本书是一本口语系列教材, 以汉语交际目标为导向, 以任务为主线, 结合话题、功能、文化, 紧紧围绕“任务目标”进行编写。教材内容体现了任务式教学理念的基本要求, 即: 任务以意义为主, 与现实生活的类似活动相关联, 任务中包含需要通过语言交际来解决的问题, 最后根据结果评估任务的执行情况


Han Yu -- Kou yu -- Dui wai han yu jiao xue -- Jiao cai. Ct 汉语 -- 口语 -- 对外汉语教学 -- 教材. ct

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryH195.4/16CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram