Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการประเมินและทบทวนเกณฑ์การรับรองสถาบันและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องยุคลธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
Author โดย สภาเภสัชกรรม และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ประเทศไทย
Imprint นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่1
Descript 98 หน้า: ภาพประกอบ; 26 ซม.

เภสัชกรรม วิชาชีพ เภสัชกร เภสัชศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Pharmaceutical Sciences LibraryRS3 ก226 2560CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram