Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม พันธุ์พืชใหม่
Author ไชยยศ เหมะรัชตะ
Imprint กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 11
Descript 527 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา -- ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา -- ลิขสิทธิ์ -- สิทธิของนักแสดง -- สิทธิบัตรการประดิษฐ์ -- การออกแบบผลิตภัณฑ์ -- อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ -- เครื่องหมายการค้า -- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ -- พันธุ์พืช -- การออกแบบผังภูมิของวงจรรวม -- ความลับทางการค้า -- การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ -- วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา


ทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความลับทางการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พันธุ์พืชใหม่ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 673 ช882ล 2560LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 673 ช882ล 2560DUE 11-11-20LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram