Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleบันทึกการลงพื้นที่ใน 7 ประเด็นข่าวชายขอบของคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง
Author โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชน
Imprint[กรุงเทพฯ]: โครงการฯ, 2558
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 104 หน้า : ภาพประกอบ, 19 ซม.

CONTENT

บทนำ -- ลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทป่าไม้ จังหวัดเชียง-เชียงใหม่ -- สำรวจเหมืองแร่ทองคำ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก) -- กรณีเหมืองแร่โปแตชอาเซยน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ -- แม่น้ำโขง 2 ทศวรรษกับการพัฒนา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย -- กรณีท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล -- วันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ครั้งีที 4 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย -- ตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบจากแผนแม่บทป่าไม้ จังหวัดสกลนคร


คนชายขอบ ชายขอบทางสังคม -- ไทย สิทธิมนุษยชน -- ไทย ชาวเล -- ไทย เหมืองแร่ -- สิ่งแวดล้อม -- ผลกระทบ น้ำ -- การจัดการ การทำลายป่า -- ไทย กะเหรี่ยง -- ไทย ท่าเรือน้ำลึก -- ไทย -- สตูล

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Libraryจุลสาร 01247LIB USE ONLY
Communication Arts Library323 ค139 2558CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram