Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Author อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
Imprintปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2560
Descript E, 77 หน้า ; 29 ซม

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทักษะการเรียนรู้และศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักวิชาการ รวมทั้งสิ้น 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการหลากหลาย โดยวิธีการสัมภาษณ์ จัดกลุ่มประชุมเป็นหลัก ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือโดยใช้ระยะเวลาในการสร้างสัมพันธ์ ระมัดระวังในการถอดเทปสัมภาษณ์ สอบถามหลาย ๆ ครั้งในประเด็นเดิม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการคิด โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ จัดเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การไม่ศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปจะส่งผลต่อการใช้ชีวิต กระบวนทัศน์ และความคิดที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษายังขาดมุมมองความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้นำ ขาดวุฒิภาวะและทักษะในการเป็นผู้นำ กลุ่มนักศึกษายังรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโดยไม่มีการวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหา การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษายังไม่เหมาะสม นักศึกษายังขาดทักษะการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพไม่ได้วางแผนการทำงานในอนาคต
ผลการศึกษาในครั้งนี้ สรุปได้ว่า อุดมศึกษาควรสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองผู้เรียนในวัยเรียน วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ พร้อมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมทางด้านการสื่อความ ควรมีบริการทางการแนะแนวอาชีพ พร้อมตระหนักว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพจะส่งต่อนักเรียนที่มีคุณภาพให้อุดมศึกษา รัฐควรลงทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะที่อุดมศึกษาควรเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย ทดลอง พร้อมจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
This research is the qualitative research and the objectives are to describe the situation of learning skills and to investigate the 21st century learning skills implementation guide of university students in Three Southern Border Provinces. The samples used are the current 40 under graduate students from government universities in Three Southern Border Provinces. This research used the Multi-method was used to collect the data, based on interview and focus group discussion, participant observation and non-participant observation. Accuracy and reliability was verified by leisurely building in relationships, transcribed cautiously, asking with the same topic for more than one time and used descriptive analysis was performed.
The results from this study showed that schooling system on reckoning skill especially in science and mathematics subject is the main problem before attending to the university. Denying on learning in different culture will affect their living, paradigm and speculation on improving their quality of life. Lack of understanding in authentic leadership, maturity and leadership skills. Most of them had no analysis and synthesis thinking on receiving information from media, using the internet, inappropriate way, lack of virtue, learning skills and working skills. Most of them no working plan for the future.
In conclusion, university should provide a space for sharing and learning on student development both inside and outside university. They have to be nurtured on concrete virtue. University should enhance the quality of graduated students to satisfy their study life, working life and senior life. Students should support the students to understand on southern special economic development zone, teaching and having the activities on communication skills, servicing on vocational guidance, and realize that the quality of basic education is the way to improve the quality of university students. Government should invest on research and development in information technology and communication. In the other hand, university should be the place for learning, research, experiment and set up the framework to develop learning system for the lifetime.


CONTENT

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) -- ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 -- แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของทักษะชีวิต


ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะการเรียน ทักษะชีวิต การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)378.125 อ546น 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram