Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเกร็ดความรู้จากประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1
Author อรวรรณ ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 287 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

เกร็ดความรู้จากการตรวจสอบชำระประชุมพงศาวดาร -- ปัญหาเรื่องศักราชและวันเดือนปีทางจันทรคติ -- ร่องรอยสมเด็จพระสุริโยทัยในพงศาวดาร -- ไม่มีพระสุพรรณกัลยาในพระราชพงศาวดารไทย -- นิมิตที่ปรากฎในจดหมายเหตุโหร -- จดหมายเหตุโหร -- ประวัติศาสตร์จากพระราชพงศาวดารเหนือ -- สังเขปเนื้อหาและปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนเฉพาะที่ปรากฎในเทศนาจุลยุทธการวงศ์ -- ประวัติศาสตร์จากพระราชพงศาวดารฉบับอยุธยา -- สังเขปประวัติความเป็นมา เนื้อหา และข้อสังเกตบางประการจากจดหมายเหตุฟาน ฟลีต -- พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำสำนวนในพระราชพงศาวดาร -- จารึกสมัยสุโขทัยและอยุธยา -- พระราเมศวร พระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ -- จดหมายเหตุเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร -- บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -- จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต และคำให้การเฒ่าสา เรื่องหนังราชสีห์ -- จดหมายเหุหอสาตราคม -- ตำนานกรุงเก่า -- พระยาวิเชียรศรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าคุณเสือแห่งเมืองสงขลา -- เจ้าพระยานครศรีธรรมราช -- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวเสด็จเมืองสงขลา -- ประวัติเจ้าพระยาสุรินทรราชาจากพงศาวดารสองเมือง -- สังเขปเนื้อหาและข้อสังเกตบางประการจากตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ ราชวงศประกรณ์ และพงศาวดารเมืองเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย -- ตำนานเมืองเชียงแสน -- เรื่องพงศาวดารโยนก -- เจ้าพระยาเจืองฟ้าธรรมิกราชจากราชวงศปรกรณ์ พงศาวดารลานนาไทย


ไทย -- ประวัติศาสตร์ ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.3 ก763 ล.1 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3 ก763 ล.1 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram