Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleความรู้เบื้องต้นการค้าที่เป็นธรรม
Author วิฑูรย์ ปัญญากุล
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2560
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 187 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้เริ่มให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังคงมีความสับสนในการรับรู้และความเข้าใจของหลายฝ่ายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise - SE) และ ความรับผิดชอบทางสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจ (corporate social responsibility - CSR) ในขณะเดียวกัน ระบบการค้าที่เป็นธรรม หรือที่หลายคนเรียกทับศัพท์ว่า "แฟร์เทรด" ซึ่งได้เกิดขึ้นมานานกว่า 50 ปี และได้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นกระแสสังคมที่สำคัญในประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีหลายหน่วยงานในประเทศไทย (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิต) ที่ได้มีส่วนร่วมในขบวนการแฟร์เทรดโลกมานานกว่า 20 ปี ขบวนการแฟร์เทรดนี้เป็นตัวอย่างรูปธรรมของการประกอบธุรกิจ ทั้งในระดับของการผลิต แปรรูป และการค้า ที่มุ่งเน้นในเรื่องการสมานฉันท์และสนับสนุนผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ-สังคม แฟร์เทรดจึงเป็นการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่สำคัญแบบหนึ่ง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ความรับรู้ในเรื่องแฟร์เทรดของสังคมไทยยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย และที่มีอยู่ก็ยังค่อนข้างสับสน มูลนิธิสายใยแผ่นดินและสหกรณ์กรีนเนท จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของความรู้ ในฐานะเครื่องมือของการพัฒนา จึงได้ริเริ่มที่จะจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยใช้ข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมไว้มานานกว่า 10 ปี รวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานในเครือข่ายแฟร์เทรดนานาชาติ ที่สหกรณ์กรีนเนท รู้จักและมีความสัมพันธ์อยู่ เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ -- คำนำสำนักพิมพ์


CONTENT

นิยามและหลักการของการค้าที่เป็นธรรม -- ขบวนการแฟร์เทรดต่างประเทศ -- การค้าแฟร์เทรด -- ขบวนการแฟร์เทรดในประเทศไทย -- ระบบการตรวจรับรองแฟร์เทรด -- แฟร์เทรดแบบไหน จริงหรือไม่ -- มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม WFTO (WFTO Fair Trade Standard)


การค้าเสรี การแข่งขันทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)382.71 ว596ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)382.71 ว596ค 2560CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HF1008 ว574ค 2560CHECK SHELVES
Chula Business School Library382.71 ว596ค 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram