Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด้วยสารสกัดธรรมชาติจากเกาหลี / นวรัตน์ ไอศูรย์พิศาลศิริ =Business Plan of Ready meal for Elderly
AuthorNawarat Isoonpisansiri
Imprint 2559
Descript ก-ฉ 176 แผ่น , ตาราง

SUMMARY

ในปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ครอบครัวมีขนาดที่เล็กลงส่งผลให้จานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่มีการอาศัยอยู่ตามลาพังเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการซื้ออาหารสาเร็จรูปมารับประทานเพิ่มมากขึ้น เพราะว่า ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการทาอาหารทานเอง ในขณะที่อาหารที่ขายทั่วไปจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งและเหนียวเกินไป ทาให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร
ผู้จัดทาจึงได้จัดทาแผนธุรกิจอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภคสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นอาหารที่ตอบสนองต่อการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุ ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารจะแบ่งเป็นสี่ระดับ โดยจะเน้นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ไม่มีการใส่ผงชูรส ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และบุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีสินค้าที่ตอบสนองการบดเคี้ยวอาหารสาหรับผู้สูงอายุ จึงทาให้ธุรกิจนี้มีความน่าสนใจและมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต
ธุรกิจนี้จัดตั้งในรูปของบริษัทโดยมีเงินลงทุนอยู่ที่ 5,000,000 บาท จากการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุน พบว่า โครงการมีความน่าสนใจและเป็นไปได้ในการลงทุน เนื่องจาก มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวกเท่ากับ 3,147,451.6 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 28.38 ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยของโครงการที่ร้อยละ 15.92 และมีระยะเวลาคืนทุน 3.34 ปี
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์นี้ เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจทาธุรกิจอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภคสาหรับผู้สูงอายุนี้ และเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจในอนาคต
In the present, the number of the elder in Thailand has increase every year while there is a trend toward smaller family sizes which cause the increasing numbers of elder living alone. From the market research and analysis on consumer behavior found that the elder tend to buy more ready meals because of their inconvenience in cooking. While general foods haven’t been designed for elder to eat easily because of their hardness and stickiness texture.
Therefore, business plan of ready meal for elderly has been developed. This product has been designed with consideration to texture or being easy to eat for the elder which is classified into 4 categories by hardness and stickiness. The product focuses on high-quality ingredients, nutrition for elderly, no preservative, no monosodium glutamate (MSG) and Thai FDA certification. The target customers are the elder (70 years old and upwards) and their family who take care the elder that live in Bangkok. There aren’t competitors that offer the same products. This business has attractive growth opportunities.
This business is a company found with 5,000,000 baht. From the financial plan found that this project is worth to investing because there is positive net present value, which is equal to 3,147,451.6 baht and internal interest rate is equal to 28.38 %, which is higher than the weighted average cost of capital of the project at 15.92%. The payback period is 3.34 years.
From this study and analysis will be useful for people who are interested in doing business of the ready meal for elderly and this is a guideline for business in the future.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58815359LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram