Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจรองเท้าแฟชั่นสตรี / น้องแพร โชติรัตนวงศ์ =Business Plan of Fashion Shoes for Women
AuthorNongpaer Chotiratanawongse
Imprint 2559
Descript ก-ฒ 142 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

รองเท้านับเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่ช่วยบ่งบอกในความเป็นตัวตนของแต่ละคนและยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย เนื่องจากอิทธิพลของสื่อต่างๆ ทาให้การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นทั่วโลกและยังปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ตลาดรองเท้าทั่วโลกเติบโต โดยกลุ่มของรองเท้าสาหรับผู้หญิงครองตลาดมากที่สุด นอกจากนี้เทรนด์ในปัจจุบันที่ผู้คนต่างหันมาดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น และเท้าก็นับเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกใช้งานหนักในชีวิตประจาวัน ผู้คนจึงหันมาให้ความสาคัญและลงทุนกับรองเท้าที่สวมใส่สบาย แต่ในตลาดรองเท้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน รองเท้าที่ใส่แล้วช่วยเสริมบุคลิกภาพ ใส่แล้วสวยงามตามเทรนแฟชั่น มักจะสวมใส่ไม่สบายและทาลายสุขภาพเท้าทาให้สวมใส่ได้ในระยะสั้นเท่านั้น จึงเป็นโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจรองเท้าแฟชั่นสตรีที่พัฒนารองเท้าที่สวย เรียบง่าย และมีคุณภาพดี ใส่สบายได้ทุกโอกาส ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยจะจาหน่ายในห้างสรรพสินค้า และช่องทางออนไลน์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดโดยอาศัย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการดาเนินธุรกิจเป็นผู้จาหน่ายรองเท้าแฟชั่นสตรี โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรก 1,000,000 บาท พบว่าในระยะเวลาประเมินโครงการ 5 ปี ธุรกิจมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกที่ 3,142,118 บาท และให้อัตราผลตอบแทน 84% โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1.34 ปี ดังนั้นจึงเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
Shoes are essential consumer products to life. They are parts of the costume, which indicates the characteristic of the individual and also promote the personality of the wearer. By the way, due to the influence of the media, the spending increases around the world and also change consumer lifestyle. This is the key to growing global footwear market. And the shoes for women dominate most markets.
The current trend in which people are turning more and more health care. And feet, they are organs that are heavily use on a daily life. People turns their focus and investment on quality and comfortable shoes. But in most of today's footwear market, shoes that promote your personality and are in fashion trends always hurt your feet. It is an opportunity to start a women fashion shoes business, which develop a classic and good quality shoes that can wear in any occasion at reasonable prices. Distribution has been planned through department store and online channel together with product marketing through media and Integrated Marketing Communications (IMC).
From the feasibility study on finance, project management and operation of business as a manufacturer and distributor of this product with an initial investment of 1,000,000 Baht, it is found that through the estimated project timeframe of 5 years, the business will have a net present value (NPV) of 3,142,118 Baht and an internal rate of return (IRR) of 84%, with the payback period of 1.34 years, therefore making this business venture an interesting and attractive investment opportunity.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58815365LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram