Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
Author ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 181 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

SUMMARY

หนังสือ เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อหาความเข้มข้นของสารมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางเคมี สารเคมีและการเตรียมเคมี การควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์ด้วยเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทางเคมี หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์เพื่อหาการปนเปื้อนของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม -- ปกหลัง


CONTENT

พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเคมี -- สารเคมีสำหรับการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม -- การควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห์ -- การวิเคราะห์ทางเคมีและสเปกโทรสโกปี -- การวิเคราะห์สารโลหะหนัก โดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี -- การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษด้วยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี -- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี -- การวิเคราะห์คุณภาพทางอากาศ


เคมีวิเคราะห์ สารมลพิษ -- การวิเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)543 ศ542ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)543 ศ542ค 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram