Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน / ปิติพร จันทร์ไทยศรี =Data Warehouse and Decision Support System for Home Decor Product Business
AuthorPitiporn Janthaisri
Imprint 2559
Descript ก-ช ;108 หน้า, ตาราง

SUMMARY

ปัจจุบันธุรกิจสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในประเทศไทย มีศักยภาพในการเติบโตจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ขยายตัวเนื่องจากการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มีโครงการก่อสร้างภาครัฐและเอกชนขยายตัวมากขึ้น การเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ ทำให้เกิดชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ย่านชานเมือง ทั้งในรูปแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เป็นผลให้เกิดความต้องการเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเกิดมากขึ้น ส่งผลไปถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่มีอัตราการเติบโตดังกล่าวได้ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท
โครงการ “คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน” ประกอบด้วย 5 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบวิเคราะห์การขายและกำไรขั้นต้น ระบบวิเคราะห์สินค้าคงคลัง ระบบวิเคราะห์โปรแกรมส่งเสริมการขาย ระบบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และระบบวิเคราะห์การจัดส่งสินค้า โดยระบบถูกพัฒนาขึ้นโดย ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2014 และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของชุดโปรแกรม Tableau Desktop Professional Edition (Version 10.1) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสำหรับการบริหารธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์แก่องค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรได้
Recently home decor business in Thailand has high potential to grow due to consumer growth in real estate sector. Since year 2016, there have been many construction projects from both private and government sector. New lines of subway train and sky train creat new communities of living including detach houses, townhomes and condominiums. For the reason mentioned earlier, there are rapid growing demand in home decor products which affects marketing competition in home decor product business. For competitive competency, businesses must develop their strategies for the high market competitive environment. Therefore, bringing information technology to support business decisions, will help the management to operate decision quickly to keep their competitive abilities in business including building more advantages for business.Data warehouse and decision support system for home decor business is composed of 5 main systems as follows; sales and gross profit analysis system, inventory analysis system, sale promotion analysis system, marketing expense analysis system, and product delivery analysis system. The systems were developed on Microsoft SQL Server 2014 database management system and Tableau Desktop Professional Edition (Version 10.1) was used as developing tool. This developed system will support management in analyzing data in various dimensions quickly and provide more accurate data. It will help executives to make decisions correctly, to create the operation effectively, then the organization can improve overall performance and competency of the organization.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58815468LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram