Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจผลิตฮาร์ดดิสก์ / กชกร ชูแก้ว=Data Warehouse and Decision Support System of Hard Disk Manufacturig Business
Author Kotchakon Chukaew
Imprint 2558
Descript ก-ฌ ; 82 หน้า, ตาราง

SUMMARY

เนื่องด้วยธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงนวัตกรรมใหม่ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เช่น แนวโน้มในการใช้อุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ต แทนการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ การบันทึกข้อมูลในพื้นที่การจัดเก็บในคลาวด์มากกว่าพื้นที่จัดเก็บเฉพาะที่ ดังนั้น องค์กรตัวอย่างต้องพยายามปรับการดำเนินธุรกิจตามสภาพตลาด เน้นการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม ดังนั้นความเข้าใจในธุรกิจ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร จึงเป็นส่วนสำคัญ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันไปได้อย่างยั่งยืน โครงงานคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจผลิตฮาร์ดดิสก์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้สารสนเทศเพื่อใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงงานประกอบด้วยระบบ 5 ระบบ ดังนี้ (1) ระบบวิเคราะห์การขายและกำไรขั้นต้น (2) ระบบวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต (3) ระบบวิเคราะห์การจัดซื้อวัตถุดิบ (4) ระบบวิเคราะห์การผลิต และ (5) ระบบวิเคราะห์การรับคืนสินค้าและการเคลมสินค้า
โดยโครงการคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจผลิตฮาร์ดดิสก์นี้ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ของชุดโปรแกรม Tableau 9.2 ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร
Businesses in hard disk manufacturing industry have encountered with not only a rapidly changing pace of technologies, but also a threat of replacement by new innovations. As a result, consumer behavior is changing quickly and widely. For example, consumers tend to use mobile devices such as smart phones and tablets rather than personal computers. Also, they tend to store data in cloud rather than local storages. Thus, the example company is required to adapt by closely following market situations, focusing on cost reduction and conducting constant research and development.
This is to respond to consumers’ need, differentiate its products from others and be ready to handle with unexpected changes. As a consequence, business understanding and enterprise’s information management are very important factors for supporting executives’ decision making process. Accurate data analysis and efficient planning are essential for the company to handle with those changes and compete sustainably. Data Warehouse and Decision Support System of Hard Disk Manufacturing Business project is developed with an aim at supporting executives and management team in analyzing information in different business viewpoints by gathering data from various operational systems. This system is composed of 5 subsystems:
: (1). Sales and Gross Profit Analysis System, (2). Cost Model Analysis System, (3). Purchasing Analysis System, (4). Production Analysis System, and (5). RMA Analysis System. The system is developed by using Tableau 9.2 and Microsoft SQL Server 2012 as a reporting system and database management system respectively. The developed system will facilitate the executives to analyze data in different perspectives and be able to make decisions accurately and timely. The system will also enhance the efficiency of data analysis and management decision making, and bring competitive advantages to the company.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project56822625LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram