Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleShen ji shu zhong dian ke yan ke ti yan jiu bao gao. 2011-2012
Author Zhong guo shen ji xue hui
Imprint Bei jing : Zhong guo shi dai jing ji chu ban she, 2013
Descript-

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryF239.22/3CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram