Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจของบริษัท ศูนย์หัวใจ A จำกัด / อัญชลี ชวลิตจารีธรรม=Business Plan for Heart Center Hospital (Cardiac Service)
Author Anchalee Chavalitjareetham
Imprint 2559
Descript 162 หน้า, ตาราง

SUMMARY

วแผนธุรกิจนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับการร่วมจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมให้กับโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่ใช่โรงพยาบาลของผู้ประกอบการเอง ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดทำมาก่อน โดยในการศึกษาใช้วิธีวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ (1) ผู้บริหารและแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงพยาบาลเฉพาะทาง (2) ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ประกอบกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ พร้อมทั้งการลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อศึกษาคู่แข่งในด้านการให้บริการ ราคา ที่ตั้ง รูปแบบโครงการ และการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน สภาวะแวดล้อมทั่วไปของโครงการและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเพื่อมาเป็นข้อมูลในการวางแผนธุรกิจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กรที่จะใช้ คือ การเจาะตลาด เพื่อที่จะมุ่งเป้าหมายโดยการเพิ่มยอดขาย ในส่วนของกลยุทธ์ระดับธุรกิจจะใช้กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง โดยการนำเสนอบริการระดับมาตรฐานเอกชนในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการประกันสุขภาพที่มีจำนวนมาก อีกทั้งรูปแบบการจัดและตกแต่งภายในศูนย์หัวใจ ควรมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ อาทิเช่น การใช้โทนสีฟ้า ขาว ในการตกแต่ง มีเครื่องมือที่ทันสมัย สุดท้ายจะต้องมีการจัดการกำหนดแผนงานด้านบุคลากร เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การสรรหา การคัดเลือกพนักงาน การประเมินผล การฝึกอบรมและการพัฒนา รวมถึงค่าใช้จ่ายของบุคลากร เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
ทั้งนี้จากศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน พบว่าโครงการใช้เงินลงทุนทั้งหมด 90,000,000 บาท โดยเป็นแหล่งเงินทุนจากภายในและภายนอก จำนวน 70,000,000 บาท และ 20,000,000 บาทตามลำดับ ด้วยต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินลงทุน (WACC) ในอัตราร้อยละ 7.50 จากสมมติฐานและการประมาณการทางการเงินสรุปได้ว่า โครงการนี้สมควรลงทุนเนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกเท่ากับ 4,643,687 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับอัตราร้อยละ 9 มากกว่าต้นทุนเงินทุนของโครงการ และมีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 5 เดือน
The objective of this business plan is to study business opportunities of a cardiac and cardiovascular centre established as a business venture under a public-private partnership. This business venture is a new business model and has never been done before. The centre operates within a public hospital located in Samut Prakarn Province. The research methodology used for this study comprising of in-debt interviews with (1) experienced management and physician doctor in specialised hospital management roles (2) patients suffering from cardiovascular disease or undergoing cardiac treatment as well as people aged 60 years or over. In additions to the research, the competitors’ data in term of their service offerings, pricing, location, etc. has been gathering from actual site visit. So that this business plan is structured with analytical of both primary and secondary data and information processing of information obtained internally and externally.
The understanding of the business environment and competitive structure within the healthcare business are used in determining the most appropriate business plan which creates highest competitive advantages. According to the research, the appropriate enterprise strategy is market penetration strategy as it targets the revenue growth. The recommended corporate strategy is differentiation of its services presenting high quality services and facilities at affordable prices in responding to the high demand of patients who is the member of the health fund. Other strategies are differentiating identity of the centre using shades and tones in the designs and decorations i.e. white and blue tones colour, and differentiating technology by invest in new medical technology advancements. Lastly, the human resource plan should be developed to define roles and responsibilities, recruitments and selections hiring process, evaluation, learning and development, and determined staff cost in order to increase utilisation and attain maximum profit.
The feasibility study shows that total project cost of the centre is Baht 90,000,000 comprising internal and external funding of Baht 70,000,000 and Baht 20,000,000, respectively. The weighted average cost of capital of this project (WACC) is 7.5%. The financial projection of this project has the positive net present value (NPV) of Baht 4,643,687 or creates a return on investment (ROI) of 9% over than the project cost. The investment payback period is 4 years and 5 months. Therefore, the cardiac and cardiovascular centre established under a public-private partnership is worth investing in


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57823364LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram