Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับเครื่องประดับที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบผ่านช่องทางออนไลน์ / ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล=A business plan for online jewelry using mass customization
Author Panuwat Sajjaviriyakul
Imprint 2559
Descript ก-ฐ :152 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้ได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอแผนธุรกิจเครื่องประดับที่ลูกค้ามีส่วนรวมในการออกแบบผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากผู้จัดทำเล็งเห็นถึงโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเครื่องประดับ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ 22 ปี ถึง 35 ปี (Generation Y) ที่มีความต้องการสินค้าที่แสดงความเป็นตัวตนมากขึ้น จึงทำการจัดตั้ง “บริษัท ติ๊งออฟมี จำกัด” โดยมีวิสัยทัศน์ คือ การเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ ซึ่งมีบริการให้ลูกค้าสามารถออกแบบเครื่องประดับได้เองบนเว็บไซต์ และนำภาพที่ลูกค้าออกแบบไปผ่านกระบวนการผลิตเครื่องประดับโดยใช้เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ 3 มิติ โดยลูกค้าจะสามารถเลือกปรับแต่งวัสดุและอัญมณีสำหรับเครื่องประดับของตนเองได้อย่างอิสระ
และมีราคาสินค้าแสดงอย่างชัดเจน สำหรับแนวคิดทางธุรกิจได้นำเอาแนวคิด Lean Startup มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีในปัจจุบัน และมีการวางแผนพัฒนาด้านนวัตกรรมอยู่ตลอด ทางด้านการตลาดมีการเน้นกลุยทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดเป็นหลักเพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความตระหนักในแบรนด์สินค้า ส่วนด้านแผนทางการเงินใช้เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 670,000 บาท โดยจากการประมาณการทางการเงินพบว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก มีค่าเท่ากับ 1,204,474 บาท อัตราผลตอบแทนภายในมีค่าร้อยละ 70.0 สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 5.7 และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 20 เดือน
This special project was initiated to develop the business plan for online jewelry by using mass customization concept as there is an opportunity to use new technology for jewelry business and consumer behavior of Generation Y, age of 22 to 35 years old, changes to be more unique. Therefore, “Think of Me Co., Ltd.” will be founded to capture the opportunity. A vision statement for the company is to be the leader in technology for jewelry design and manufacturing. The company will provide jewelry design program in website and manufacture jewelry from customers’ designs by using 3D printing technology. The company will provide product and service which customers can manage their own jewelry including design, metal, and gemstone.
Product price will be clearly shown and varied on metal and gemstone chosen in the website. For business concept, the most popular concept for startup business, Lean Startup, is applied. The human development plan will focused on innovation. The integrated marketing communication (IMC) strategy will be the major strategy for company to create brand awareness. For the financial plan, the company considers 670,000 baht as the initial investment. The financial analysis of this project showed net present value (NPV) of 1,204,474 baht, the internal rate of return of 70.0 % being higher than cost of capital at 5.7%, and the payback period of 20 months.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822770LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram