Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจร้านไอศกรีมนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ / อัจฉรา อรวีระกุล =A business plan for Soy Milk Ice-cream shop
AuthorAchara Ornveerakul
Imprint 2559
Descript ก-ฒ : 197 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจร้านไอศกรีมนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ เนื่องด้วยผู้จัดทำเห็นว่าไอศกรีมนั้นเป็นของหวานที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เพราะทำให้รู้สึกเย็นสดชื่นจากสภาพอากาศในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่เป็นอากาศร้อน อย่างไรก็ตาม ไอศกรีมส่วนใหญ่ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนั้น ทำมาจากวัตถุดิบที่ค่อนข้างมีไขมันและน้ำตาลสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคที่ชอบรับประทานไอศกรีมแต่ไม่กล้าซื้อรับประทาน เพราะกังวลเกี่ยวกับผลเสียต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กระแสการรักสุขภาพกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดว่ามีวัตถุดิบชนิดหนึ่งน่าสนใจที่จะนำมาทำไอศกรีมที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งคือนมถั่วเหลือง เครื่องดื่มที่ผู้บริโภคกลุ่มที่รักสุขภาพกำลังนิยมมากในปัจจุบัน โดยจะจัดตั้งธุรกิจร้านไอศกรีมระดับพรีเมียมที่ทำจากนมถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งมีเอกลักษณ์ น่าสนใจ โดยคัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพดี ไขมันต่ำ หวานน้อย เพื่อให้คนไทยได้รับประทานไอศกรีมที่อร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีทำให้อ้วนหรือผลเสียต่อสุขภาพ
ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร สำหรับด้านการดำเนินงาน บริษัทเน้นกระบวนการผลิตที่สะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่ชื่นชอบการรับประทานไอศกรีมและรักสุขภาพ สำหรับด้านการตลาด บริษัทมีการนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ ตั้งราคาที่คุ้มค่า แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงสะดวก และใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ส่วนทางด้านการเงิน บริษัทได้ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 1,357,500 บาท โดยโครงการนี้มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก เท่ากับ 493,711.13 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับร้อยละ 20.36 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.08 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 8 เดือน
This special project has initiated to develop a business plan for Soy Milk Ice-cream shop as ice-cream is a popular dessert for consumers in Thailand which supported by its tropical climate. However, most of the ice-cream currently available in the market incorporate large portion of fat and sugar which is somewhat considered as unhealthy for health-conscious consumers. In present, consumers in Thailand has become more health-conscious. Therefore, the idea to create healthy ice-cream that made from soy milk is developed under “Soy Story” brand. Soy milk is the healthy drink that has been popular and gained high growth rate in the current market.
A vision statement for the business is to be the premium healthy ice-cream which made from finest ingredients, less sweet and low-fat that offered in various flavors to Ice-cream lovers in Thailand. As our Soy Ice-cream is truly healthy, consumers will not have to worry that it will have impact to their health and body. For the business operation, the company will have high quality ice-cream production and provide the best service to our beloved customers.
For marketing strategy, the company will offer the premium healthy ice-cream in the affordable price with variety of flavors. Distribution channel for ice-cream shop is easily access and convenient to customers. Moreover, branding strategy and integrated marketing communication has been incorporated in the business plan in order to promote and build brand awareness to the customers. For financial plan, the company has initial investment of 1.37 Million Baht. Net Present Value is 493,711.13 Baht. Internal rate of return for the project is 20.36% which is higher than WACC of 9.08%. Payback period for the project is 3 years 8 months.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57823358LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram