Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแแผนกลยุทธ์ร้านซาลาเปาโกอ้วน / สุรีย์พร พูนศักดิ์ไพศาล =Strategic plan of Salapao Koouan
Author Sureeporn Poonsakpaisan
Imprint 2559
Descript ก-ฎ :218 หน้า, ตาราง

SUMMARY

“ร้านซาลาเปาโกอ้วน” เป็นร้านซาลาเปาที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 35 ปี และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในของดีจังหวัดสงขลา สินค้าขึ้นชื่อของทางร้านคือ“ซาลาเปาทอด” ซึ่งเป็นซาลาเปาที่มีกรรมวิธีการผลิตด้วยสูตรเฉพาะแตกต่างจากซาลาเปาทั่วๆไป ทำให้ซาลาเปาของทางร้านมีเอกลักษณ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน ในปี พ.ศ. 2557 ร้านซาลาเปาโกอ้วนได้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเติบโตขึ้น จากวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน มีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแข่งกับเวลามากขึ้น
ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ธุรกิจอาหารว่างจำพวกซาลาเปาและเบเกอรี่ต่าง ๆ จึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเชื่อมั่นในคุณภาพและเอกลักษณ์ของสินค้า ร้านซาลาเปาโกอ้วนจึงได้ขยายธุรกิจเข้ามาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 สาขาด้วยกัน คือ สาขาอโศก และสาขาสีลม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้ศึกษาจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ร้านซาลาเปาโกอ้วนขึ้น เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซาลาเปา แล้วนำมาวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งด้านการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่ผลประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายของการจัดทำแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ร้านซาลาเปาโกอ้วนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 20 ในปี่ที่ 1 และร้อยละ 15 ต่อปีในปีที่ 2-5 โดยเน้นไปที่การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
Salapao Koouan was established for more than 35 years at Songkla province, Hat-yai district. Koouan’s salapao was famed as one of the best product of Songkla province. The highlight product is a deep-fried bun, which hold an authentic recipe that obviously different from their competitors. In year 2014, Salapao Koouan saw an opportunity to grow their current business. Whereas, there are changes in people lifestyle, behavior, and trend. To illustrate, our modern lifestyle has forced many to resort to fast food habits. This limitation has turned to a big opportunity to snack food business such as salapao, pastries, and bakery.
With a legendary product and the right moment, undoubtedly, Salapao Koouan has an eye on and jumped into, by expanded 2 more branches in Bangkok at Asoke and Silom. Moreover, to help Salapao Koouan growing the business sustainably. This special project has created the competitive advantage to this business. The strategic plan would explain background information, analyze internal and external factors, propose the strategies that answer right to target audience’s mind and also present every aspect in running this business successfully which are HR, marketing, production & service, and finance.n520
All in all, in this strategic plan aims to have 20% revenue growth for the first year and 15% for the following years by two main approaches, which are a brand awareness strategy and a distribution channel expansion strategy. Believing that to follow this plan, Salapao Koouan will become one of the top brand of this industry in Thailand.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57823278LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram