Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์บิสกิตของบริษัท สแน็คส์คิง จำกัด / สุชา บุราภรณ์พงศ์ =Strategic Plan for Biscuit Product of Snaks King Company Limited
AuthorSucha Burapornpong
Imprint 2559
Descript ก-ฏ : 187 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัท สแน็คส์คิง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทบิสกิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้ภาวะการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน และพฤติกรรมลูกค้า เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์และได้มาซึ่งแนวคิดในการออก
ผลิตภัณฑ์มัลติเกรนแครกเกอร์เป็นสินค้าใหม่ ให้มีภาพลักษณ์ความเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพรสชาติอร่อยในรูปแบบที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆ ได้แก่ ราคาที่เหมาะสม ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ และวิธีการสื่อสารทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างดี ในการวางแผนการผลิตมีการจัดสรรกำลังการผลิตจากเครื่องจักรและทรัพยากรแรงงานที่มีอยู่เดิม
รวมถึงการวางแผนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่เพิ่มเติม และแผนงานต่างๆเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว คาดว่าในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของการออกจำหน่ายสินค้าใหม่ บริษัทจะมียอดขายรวมเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท ในการลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 64 และใช้ระยะเวลาคืนทุนเพียง 1.98 ปี ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ในระยะยาวมีแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตสินค้ามัลติเกรนแครกเกอร์และเพิ่มงบประมาณทางการตลาดเพื่อสร้างการเติบโตของผลประกอบการต่อไปในอนาคต
The objective of this independent study project is to develop the strategic plan of Snaks King Company Limited, which is engaged in manufacturing and distribution of biscuit products, to increase the competitive advantage in the highly competitive environment in snack food industry. The author has studied related theories and made the analysis of business and industry environment, competitive environment and consumer behavior, to identify strategic plan and obtain the new product launching idea of multigrain cracker, the new line of trendy healthy product with good tastes. Moreover, the study includes other components of marketing mix comprising of appropriate pricing structure, potential distribution channels and effective integrated marketing communication methods.
The production plan for the new product is designed to utilize productivity from existing machines and labor resources. The plan includes additional investment and other plans to improve operational efficiency. As a result of the implementation in 2017, the expected sale revenue will increase 15 million baht and expected net profit will increase 5 million baht from the prior year. The internal rate of return (IRR) will be 64% and the payback period of new product launching project is just 1.98 years, which are worth for investing. In long-term, the company plans to increase proportion of multigrain cracker productivity and marketing budget for the purpose of profitable growth in the future.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57823210LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram