Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับอาหารสุขภาพพร้อมรับประทานบรรจุในถุงรีทอร์ชเพาซ์ / วิริยา เลี้ยงจันทร์ =Business plan of Healthy ready to eat foods in retort pouch packaging
AuthorWiriya Leangjun
Imprint 2559
Descript ก-ญ : 165 หน้า, ตาราง

SUMMARY

Warinpong Jittiwattanapong ภายนอก
มูลค่าตลาดของอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับกระแสความนิยมในการรับประทานอาหารสุขภาพที่มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน จึงเป็นที่มาในการจัดทำแผนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมทานในถุงรีทอร์ชเพาซ์ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของ เพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต ตลอดจนแผนการเงินของบริษัท เพื่อวางแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ
เป้าหมายของบริษัท คือ การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานที่บรรจุในถุงรีทอร์ชเพาซ์ โดยอาหารสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 18 เดือน มีน้ำหนักเบา สะดวกแก่การพกพา จากการสำรวจ พบว่า ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 50 ยังไม่รู้จักประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ ฉะนั้นแผนการตลาดของบริษัท คือ การออกสินค้าที่มีคุณภาพทางโภชนาการ โดยเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคได้ทดลองสินค้า พร้อมกับการให้ความรู้กับผู้บริโภคถึงประโยชน์ดังกล่าวผ่านทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริษัทวางแผนการผลิตเพื่อผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ และผลิตสินค้าได้ตรงกับการประมาณยอดขายของฝ่ายการตลาด สำหรับแผนการเงิน บริษัทมีเงินลงทุน 4,125,000 บาท มีผลประกอบการที่ดี ระยะเวลาคืนทุนของบริษัทอยู่ที่ 3 ปี 5 เดือน 26 วัน การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของบริษัท (NPV) มีค่าเป็นบวก เท่ากับ 1,148,699 บาท และอัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) เท่ากับ 17.49 % ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินทุนของบริษัท จึงถือเป็นโครงการที่ลงทุน มีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
The market value of Ready to Eat in Thailand are tend to rise and the trend in healthy foods is growing as well. Thus, this bring idea of healthy ready to eat foods in retort pouch packaging business plan. The study starts with an analysis of business enviornment, industry and the market. It also included the survey on consumer attitude and behavior in order to develop operational paln, marketing plan, production plan and financial strategies to find the appropriate way to plan and evaluate over all business plan
The company's goal is to become a leading manufacturer and distributor of healthy ready to eat foods in retort pouch packaging. The food can keep at room temperature for up to 18 months, lightweight and easy portability. The survey found that 50 percent of consumers do not know the benefits of this type of packaging. Therefore, the marketing plan is to release its nutritional quality foods and popular menu to attract consumers to try the product.
Along with educating consumers about the benefits of such through advertising. The company plans to manufacture products using quality ingredients, manufacturing standards process according to the Food and Drug Administration requirements and produced with the estimated sales of the Marketing Department. Financial plan, the company is invested originally with 4.12 millon Baht and has good business profits. The payback period is 3 years, 5 months, 26 days. The company's current value (NPV) is 1,148,699 baht and internal rate of return (IRR) of 17.49%. It is a project investment have the ability to profit consistently.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57823008LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram