Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ของบริษัท หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ AAA จำกัด / นภสร จิตสุทธิภากร=Strategic Plan of AAA Robot Vacuum Cleaner Co., Ltd
AuthorNoppasorn Chitsuthipakorn
Imprint 2559
Descript ก-ฐ :212 หน้า, ตาราง

SUMMARY

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการพิเศษฉบับนี้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้แก่บริษัท หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ AAA จำกัด โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนพร้อมทั้งโอกาสและอุปสรรคซึ่งนำมาสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมายและประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจและบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้
กลยุทธ์ระดับองค์กรมุ่งเน้นการเติบโตเพื่อขยายกิจการ กลยุทธ์ระดับธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างทั้งด้านสินค้าและการบริการลูกค้า กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการทางด้านการตลาดมุ้งเน้นการสร้างชื่อเสียงโดยมีเป้าหมายให้เป็นแบรนด์ที่ลูกค้ารู้จักในวงกว้าง นึกถึง และเลือกซื้อสินค้าของบริษัทรวมถึงการพัฒนาและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำการส่งเสริมการตลาดอย่างสม่ำเสมอ
ทางด้านการดำเนินงานมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในควบคู่กับการพัฒนาบุคลกรให้มีทักษะและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรงดังนั้นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายซึ่งจะส่งผลดีและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัท ด้านการเงินเน้นการเติบโตของยอดขายและลดค่าใช้จ่ายเพื่อมุ้งเน้นกำไรสูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินและควบคุมการดำเนินงานตามกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงนำเครื่องมือ Balance Scorecard มาใช้เพื่อการประเมินละควบคุมแบบองค์รวมทั่วทั้งองค์กรและนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและจัดหาแนวทางแก้ไขสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
The main objective of this special project is to set up a strategic planning for AAA Robot Vacuum Cleaner Co., Ltd which is the company that distribute the automatic robot vacuum cleaner. Methodology for this project is to research and analyze all the factors both inside and outside. By using all the factors, we can also be recognized by using SWOT analysis. The results of using the analysis, we can make a strategic plan more effective and efficient that should make the company better and meet the company’s mission and vision.
Our corporate strategy emphasize the growing and expanding the company to serve all potential customers. For our business strategy, we focused on the product’s differentiation and customer service. Our functional strategy can be divided into 2 main topics which are marketing and inside operation. For marketing, we focused on brand’s image that represents our company to be well-known company and to be a first choice for the customers when they thinking about robot vacuum cleaner. For inside operation, we aimed for better efficiency by keep improving all the working steps to reduce delays and errors.
Moreover, we always train our staffs with new knowledge and tools to run our company better together to fight with our competitors in this very competitive market. For financial, we focus on revenue growth and reduce all the expenses to maximize our profits In order to evaluate and control the operation according to the strategy, we use the tool called “Balance Scorecard” to observe and monitoring for the best results. The better results for the scorecard will lead to the better solutions that make our company more efficient and effective.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822340LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram