Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจรองเท้าผ้าใบที่ลูกค้าออกแบบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ / ณัฐวุฒิ ตั้งงามวิทยกุล=Business Plan for Customizable Sneakers thru Website
Author Nuttawut Tangngamwittayakul
Imprint 2559
Descript ก-ฏ :175 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการพัฒนาแผนธุรกิจรองเท้าผ้าใบที่ลูกค้าออกแบบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมรองเท้าผ้าใบที่ได้รับแรงเสริมมาจากความนิยมในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ความนิยมในการสวมใส่รองเท้าผ้าใบเป็นสินค้าแฟชั่นสำหรับการแต่งกาย การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชื่นชอบการออกแบบสินค้าด้วยตนเอง ดังนั้น จึงได้จัดตั้ง “บริษัท ซิมโฟนิค สนีกเกอร์ส จำกัด” ผู้จำหน่ายรองเท้าผ้าใบประเภทลำลองและวิ่งภายใต้แบรนด์ Zymfonic
และให้บริการให้ลูกค้าออกแบบรองเท้าทั้งลวดลาย สี วัสดุ และขนาดรองเท้าได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.zymfonic.com สำหรับแผนการตลาด บริษัทมีการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดเป็น แบรนด์ที่มีความยืดหยุ่นในการออกแบบสินค้าและมุ่งนำเสนอสินค้าและภาพลักษณ์เป็นรองเท้าผ้าใบแบบลำลองแฟชั่น และได้นำกลยุทธ์ทางการตลาดตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ โดยจำหน่ายรองเท้าที่มีคุณภาพพร้อมกับรูปแบบที่สวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่น กำหนดราคาตามคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้โดยอยู่ในช่วงประมาณ 1,000-2,500 บาท
มีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและร้าน Zymfonic Store และใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างคุณค่าของแบรนด์ต่อกลุ่มเป้าหมาย สำหรับแผนการดำเนินงาน บริษัทใช้ลักษณะการผลิตตามคำสั่งซื้อเป็นหลักและจ้างผู้ผลิตรองเท้ารายอื่นเป็นผู้ผลิตเพื่อให้มีการลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำและอาศัยความชำนาญในการผลิตของผู้รับจ้างผลิต สำหรับแผนการเงิน บริษัทได้ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 1.2 ล้านบาท
โดยจากข้อสมมติฐานและการประมาณการทางการเงินพบว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวกเท่ากับ 2,013,090 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 84 อัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับร้อยละ 45 ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทคาดหวังซึ่งเท่ากับร้อยละ 12 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 7 เดือน
This special project has initiated to develop a business plan for customizable sneakers thru website because there is an opportunity in the growth of sneakers industry which is supported from popularity of sporting and exercising, popularity of wearing sneakers as fashion item, growth of online business as well as consumer behavior favoring to design product by themselves. We, therefore, establish “Zymfonic Sneakers Co., Ltd.” who sells casual and running sneakers named Zymfonic brand and provides service for customer design sneakers by selecting pattern, color, material and shoes size by themselves thru www.zymfonic.com.
For marketing plan, the company determines market positioning to be a brand with flexible feature for product design and concentrate to present product and brand image as fashion casual sneakers. Moreover, the company also plans marketing strategy following to marketing mix theories by selling quality sneakers with attractive and unique design, pricing in range of 1,000-2,500 baht, providing distribution channels at company website and Zymfonic store and implementing various promotion strategies to build up customer perception and create brand value.
For operation plan, the company sets made-to-order model for production process and hire original equipment manufacturers for sneakers production in order to manage low capital investment and utilize expertise from the manufacturers. For financial plan, the company considers 1.2 million baht as initial investment. With financial assumption and forecasting, this project is interested because Net Present Value (NPV) is positive at 2,013,090 baht, Internal Required Rate of Return (IRR) and Modified Internal Rate of Return (MIRR) equal to 84% and 45% respectively which are higher than 12% of Hurdle Rate and payback period equal to 1 year 7 months


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822145LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram