Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ชุติภา กีรติขจรชัย=A business plan for Serviced Apartment, Sriracha, Chonburi
AuthorChutipa Keeratikajonchai
Imprint 2559
Descript ก-ฌ :155 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ทางด้านการตลาด ด้านการจัดการและด้านการเงิน ด้วยวิธีการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการบางราย และจากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ คนญี่ปุ่น ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง คือ คนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และต้องการพักอาศัยในอำเภอศรีราชาระยะเวลาหนึ่ง การศึกษาทางการตลาดพบว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ในทำเลที่ดี บนถนนที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสุขุมวิทและถนนกรุงเทพ-ชลบุรี
ทำให้การจราจรไม่หนาแน่นในช่วงเช้าและเย็น อีกทั้งพื้นที่โครงการมีขนาด 1.5 ไร่ จึงสามารถปลูกต้นไม้ เพื่อความร่มรื่นและเป็นธรรมชาติให้แก่ผู้เช่ารู้สึกผ่อนคลายหลังจากการทำงาน ประกอบกับการขยายการลงทุนของชาวต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้อุตสาหกรรมเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ยังคงมีความน่าสนใจเข้าไปลงทุน การศึกษาทางด้านการจัดการ พบว่ามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านที่ดินเนื่องจากเป็นที่ดินของครอบครัวขนาด 1.5 ไร่ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นอนุญาตให้ทำการก่อสร้างได้และด้านการดำเนินงานของโครงการจะอยู่ในรูปแบบบริษัทจำกัดและมีการโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่งาน
การศึกษาทางด้านการเงิน เงินลงทุนเริ่มแรก 82,500,000 บาท เป็นส่วนของเจ้าของร้อยละ 70 และเงินกู้จากสถาบันการเงินร้อยละ 30 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 23,113,007.07 บาท อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 13.03 มากกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก อายุโครงการ 20 ปี มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 8 ปี 5 เดือน 2 วัน โดยสรุป โครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน
This project was created with the purpose of studying the feasibility of serviced apartment business in Sriracha Chonburi. The study analysed data according to the perspective of marketing, management, and financial. The data was gather using primary and secondary research with local business in the sector, and personal interview with Japanese (Primary customer) and expat, and also Thais (Secondary customer) working in Chonburi province who wish to reside in Sriracha district. According to the study it is possible that the serviced apartment could meet the need of primary customer. By locating near both Sukhumvit road and Bangkok-chonburi motorway making traverse an ease, also with the total site of 1.5 acres making space for greenery atmosphere.
Lastly, the increasing foreign investment in industrial sector which brings in Japanese and expat makes serviced apartment business promising. The study of management perspectives are met with the availability of land, abiding the construction law, and creating a business organization. Financially the estimated investment cost would be 82.5 million baht with the owner contributing 70 percentage of the initial investment and 30 percentage from loan. With 20 years span, Net Present Value of the project is at 23,113,007.07 baht and internal rate of return equal 13.03% which is higher than weighted average cost of capital (WACC). The payback period is 8 year 5 month 2 day. In summary the business have a promising investment prospect.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822007LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram