Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแบบย้อนกลับ เพื่อผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร / จุติพร จิระคุณาวุฒิ=The Study of Product Design of Reverse Mortgage for Older Population in Bangkok Areas
AuthorJutiporn Jirakunawut
Imprint 2559
Descript ก-ฎ :127 หน้า, ตาราง

SUMMARY

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแบบย้อนกลับที่เหมาะสมในการวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแบบย้อนกลับในประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างตัวแบบจำลองขึ้นทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ Term Reverse Mortgage, Split-Term Reverse Mortgage และ Tenure Reverse Mortgage โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินรายเดือนที่ผู้กู้จะได้รับ อันได้แก่ ราคาที่ดิน ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยในการกู้ อัตรามรณะ และอัตราการย้ายออกจากที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังทำการสร้างสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทดสอบความเพียงพอของเงินสมทบเข้ากองทุนที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ผลวิจัยพบว่าแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดในมุมของผู้กู้ คือ Tenure Reverse Mortgage โดยกลุ่มของผู้กู้ที่มีอายุมากกว่าจะได้รับเงินรายเดือนสูงกว่ากลุ่มผู้กู้ที่มีอายุน้อยกว่า และผู้กู้เพศชายจะได้รับเงินรายเดือนมากกว่าเพศหญิง
อย่างไรก็ตาม Tenure Reverse Mortgage นั้นเป็นตัวแบบที่ทำให้ผู้กู้ได้รับเงินรายเดือนน้อยที่สุด หากเปรียบเทียบกับอีก 2 ตัวแบบ ดังนั้น จึงมีการสร้างกองทุนเข้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ นอกจากนี้ยังพบว่า หากอัตราดอกเบี้ยในการกู้ต่ำ ประกอบกับการที่ราคาสินทรัพย์มีการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงอัตรามรณะและอัตราการย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อในอัตราที่สูงขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ได้รับเงินรายเดือนมากขึ้นไปด้วย
จากการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย หากสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ผู้วิจัยเสนอว่า ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนโดยเริ่มจากการทำโครงการนำร่องเพื่อสร้างเข้าใจให้แก่ประชาชน พร้อมกับศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อวางระบบของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย นอกจากนี้ การแก้ไขกฎระเบียบทางด้านการเงินให้มีความเหมาะสม การสนับสนุนให้มีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและกำหนดให้ใช้มาตรฐานค่าใช้จ่ายเป็นแบบเดียวกัน ก็จะเป็นส่วนผลักดันให้สถาบันการเงินสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแบบย้อนกลับในประเทศไทยได้ในอนาคต
This objectives of the research were to examine the appropriate format of reverse mortgage for financial planning in Thai older population, and to analyze factors which have the effect on product design so as to be the guideline for developing reverse mortgage in Thailand. The financial models in this research consisted of 3 models that are term reverse mortgage, split-term reverse mortgage, and tenure reverse mortgage. Researcher used Microsoft Excel software to analyze the factors which affect to borrower’s monthly drawdown.
These factors are land price, house depreciation, loan interest rate, mortality rate, and move out rate. Moreover, researcher constructed scenario tests to analyze adequacy of premium in fund that was used for risk management of reverse mortgage. The results of the study showed that tenure reverse mortgage is the best model for borrower’s perspective. In addition, they indicated that older age cohorts will receive higher monthly drawdown than younger age cohorts and male will also receive higher than female. However, tenure reverse mortgage was a model that provides lowest borrower’s monthly drawdown as comparing with the rest models.
Hence, fund constructing for risk management is able to help improving the lender’s confidence to give higher loan to borrower. Moreover, it was found that lower interest rate, higher appreciation in house price, including higher mortality rate and move out rate are more sensitive to higher loan-to-value ratio. In this point, the borrower will receive higher monthly drawdown as well. According to reverse mortgage is the new product in Thailand, government sector should be involved in product development in order to make it happen in Thailand.
To start with pilot project is able to improve population’s understanding including to study the problems and solutions so as to construct operation of reverse mortgage system. Moreover, financial regulation adjustment, soft loans providing and standard expenses setting will help the lenders run the business more effective. The findings in this research will provide useful guideline of future reverse mortgage development in Thailand.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57821923LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram