Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ของสินค้านวัตกรรมและบริการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย ของบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด / เขมนาท ซิลวา=Strategic Plan for Elderly Care Product and Service of SCG Cement – Building Material CO, LTD.
AuthorKhemmanart Silva
Imprint 2559
Descript ก-ฎ :152 หน้า, ตาราง

SUMMARY

สินค้านวัตกรรมและบริการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย ของเอสซีจี เป็นการขายสินค้าพร้อมบริการแบบครบวงจร โดยมีการให้คำปรึกษา ออกแบบและประมาณการการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ทำให้ผู้สูงวัยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันภายในที่พักอาศัยตามลำพัง และสามารถอยู่อาศัยกับคนต่างวัยได้อย่างอิสระ สะดวกสบาย และปลอดภัย
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (aging society) และจะเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ในปี 2567 ด้วยสัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีสูงเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีต่อธุรกิจ อย่างไรก็ดี ทัศนคติของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างหรือใช้บริการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยนั้นยังมีความซับซ้อน ผู้ศึกษาจึงได้ทำการวิจัยลูกค้าในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อสำหรับลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยจากเอสซีจี” เพื่อใช้ในการจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 เห็นการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยเป็นเรื่องสำคัญ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์ ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการในการออกแบบ ราคาที่สมเหตุสมผล และนวัตกรรมของสินค้าที่ทันสมัย มีดีไซน์สวยงาม ซึ่งการจัดทำแผนกลยุทธ์ครั้งนี้จะสามารถนำเสนอรูปแบบของสินค้านวัตกรรมและบริการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น
การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสินค้านวัตกรรมและบริการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย ของเอสซีจี ได้ใช้กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานหรือการให้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของการสร้างการรับรู้ของแบรนด์และดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ และสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2560
SCG elderly products, which include innovative products and residence modification services, are the comprehensive way of selling products along with services. These also cover counseling, design and estimation of the usage of materials and equipment in order to specifically match with the physical conditions of elderlies. Elderlies will be able to live their daily life on their own, or independently, comfortably and safely live with other generations.
Thailand is entering the aging society, and will become a complete aging society by 2024, having 20% of the population of age over 60. This is a good opportunity for business. However, the consumer attitude toward the selection of construction material products or the usage of residence modification services for elderlies is complicated. The author thus conducted a customer research entitled “factors influencing decision making of customers who selected products and residence modification services for elderlies of SCG” in order to use for the formulation of the business strategic plan.
It was found that more than 50% of the customer samples place importance on the residence modification for elderlies, giving priorities to the brand trustworthiness, expertise in design of service persons, reasonable pricing, modern product innovation and attractive design. This strategic plan will provide the innovative products and residence modification services for elderlies that can better satisfy the needs of the customers. This strategic plan for innovative products and residence modification services for elderlies uses the growth strategy, marketing strategy, and operation or service strategy, to fulfill the objectives of brand recognition building, to attract more customers and increase the total sales to 30 million baht by 2017.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57821814LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram