Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจการให้บริการที่พักรูปแบบ Take a nap / สุมล บัวมณี=Business Plan for Para Organic Liquid Soap
AuthorSumon Buamanee
Imprint 2559
Descript ก-ฑ : 106 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อวางแผนธุรกิจการให้บริการที่พักรูปแบบ “Take a nap” สถานที่ให้บริการที่พักผ่อนอย่างมีคุณภาพ โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจในด้านการตลาด การดำเนินงาน การเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจมีโอกาสที่สำคัญคือค่านิยมของสังคมที่มุ่งเน้นการเรียนกวดวิชา และมีปัญหาการจราจร ทำให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานแล้วเลือกรอรับกลับ ในขณะที่สถานที่ให้รอมีจำกัด ทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่มีความคุ้มค่าราคาเมื่อเทียบกับบริการหลากหลายที่ได้รับ มีทำเลที่ดีสะดวกต่อการใช้บริการ อย่างไรก็ตามธุรกิจมีความเสี่ยงเพราะเงินลงทุนไม่สูงมาก อุปสรรคการเข้ามาในธุรกิจต่ำ มีอำนาจต่อรองของลูกค้าและผู้ให้เช่าสถานที่ปานกลาง
แผนการตลาดเริ่มต้นจากการสร้างการรับรู้คุณค่าของบริการที่ให้ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเน้นกลุ่มคนทำงานใกล้กิจการ และกลุ่มผู้ปกครองที่รอคอยเด็กเรียนกวดวิชาอายุระหว่าง 41-60 ปี รายได้ครัวเรือนมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน Take a nap มีที่นอนทั้งหมด 20 ที่ แบ่งเป็นห้องนอนชาย 10 ที่ ห้องนอนหญิง 10 ที่ ที่นั่งพักทำงาน 15 ที่ เครื่องออกกำลังกาย 7 ชุด ให้บริการเครื่องดื่ม ปลั๊กไฟ WIFI และบริการตู้ล็อคเกอร์ฟรี โดยคิดค่าบริการจากการเข้าใช้บริการเป็นรายชั่วโมง ตั้งอยู่ภายในอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3(สี่แยกพญาไท) ซึ่งเป็นอาคารที่มีโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงอยู่มาก เปิดให้บริการทุกวัน ลูกค้าสามารถใช้บริการโดยยื่นบัตรประชาชนเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้บริการ
การวิเคราะห์ทางการเงิน กิจการใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ที่ผลตอบแทนขั้นต่ำที่คาดหวังที่ร้อยละ 10.53 ภายใต้การลงทุนในระยะเวลา 5 ปี กิจการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 5.1 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ร้อยละ 120 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 1 ปี จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนพบว่าธุรกิจที่พักรูปแบบ Take a nap เป็นธุรกิจที่น่าสนใจสามารถลงทุนได้
This independent study is to prepare a business plan for a short resting function area called “Take a nap” serve with high quality service. The business plan has included the studies for the marketing plans, the operation plans, financial plans and the risk assessment plans. The opportunity for this business plan is the social value for student’s tuition. Due to the traffic problem in Bangkok, many parents choose to stay around tuition areas after dropping off their children. Presently with low quality resting areas, this business plan would duly serve them. This “Take a nap” business would pioneer in this short-period resting and functional areas for those aforementioned parents. However, this business model has rather lower barrier to entry due to low initial investment, posing risks of fierce competition.
“Take a Nap” will be located at C.P. Tower building 3 (near Phayathai Junction), located with a lot of famous tuition schools, the building open daily, customers can present their ID card to receive the service. The marketing plan will start by creating perceived value of service to the target group, which is people whom work within the location and the parents of the tuition students, age 41-60 year-old with the house whole income above 100,000 bath per month. “Take a nap” will provide 20 beds, 10 for males and 10 for females, 15-sitting/working areas and 7-workout equipment with free WIFI, free refreshments and lockers. The service will be charged in hourly rate.
The financial plan shown that the business will need the first investment of 2 million baht, with the return rate at 10.53%. Within the 5 years on investment, the New Present Value will equal 5.1 million baht, the Investment Return Rate is 120% and the Payback Period is 1 year. From the financial analysis, short resting function area, “Take a Nap” is a very attractive business plan and is worth the investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57823261LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram