Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleภาพลักษณ์ของปีศาจขัปปะในสื่อภาพยนตร์และการ์ตูนยุคปัจจุบัน / พรพิศุทธ์ คุณเพชรนาค = Diverse images of kappa, The Japanese water imp, in contemporary films
Author Pornpisuth Khunphetnak
Imprint 2559
Descript 172 แผ่น

SUMMARY

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์ 2 ประการคือ ประการแรก เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของปีศาจขัปปะในยุคปัจจุบันผ่านสื่อภาพยนตร์และการ์ตูนซึ่งมีขัปปะเป็นตัวละครหลัก ได้แก่ "ขัปปะ โนะ ซันเป" " ขัปปะ " " ขัปปะ โนะ คะอิคะตะ " " ขัปปะ โนะ คู โตะ นาท์ซึยะซุมิ " และ " เดะซุขัปปะ " รวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง ประการที่สอง เพื่อศึกษาความหลากหลาย รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ขัปปะ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกับขัปปะที่ปรากฏในตำนาน ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 1. รูปลักษณ์ภายนอกของขัปปะในสื่อภาพยนตร์และการ์ตูนมีความหลากหลาย จากการศึกษาพบว่ามีทั้งตัวละครขัปปะที่มีรูปรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับขัปปะในตำนาน และตัวละครขัปปะที่มีรูปลักษณ์แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของขัปปะ พบว่า นอกจาก " ฮะนะขัปปะ " แล้ว ขัปปะอาศัยอยู่ในโลกความเป็นจริง อีกทั้งในสื่อภาพยนตร์และการ์ตูนถึง 5 เรื่อง ขัปปะมีลักษณะเป็นสัตว์สังคมที่ใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นฝูงหรือใช้ชีวิตกับครอบครัว อาศัยอยู่ในพื้นที่อันสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติด้านอาหารการกิน พบว่า ขัปปะใน " เดะสุขัปปะ " กินแตงกวาเพียงอย่างเดียว ในขณะทีขัปปะใน "ฮะนะขัปปะ " กินอาหารหลากหลายชนิดเช่นเดียวกับมนุษย์จึงกล่าวได้ว่า อาหารการกินของชัปปะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง 3. จากการศึกษาความสามารถเฉพาะตัวของขัปปะ พบว่า ขัปปะในภาพยนตร์และการ์ตูนทั้ง 6 เรื่อง มีความสามารถทางดนตรี นอกจากนี้ พบว่าขัปปะส่วนหนึ่งสามารถเล่นมวยปล้ำ ซูโม่หรือดึงณิริโกะดะมะ ( ลูกแก้วบรรจุวิญญาณตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ ) จากรูทวารของสัตว์ ซึ่งนับว่าเป็นความสามารถในการต่อสู้ ขัปปะในสื่อภาพยนตร์และการ์ตูนต่างใช้ความสามารถเหล่านี้ในการเล่นสนุกหรือปกป้องตนเองจากอันตราย ด้านระดับสติปัญญาของขัปปะ พบว่ามีความหลากหลายขัปปะในสื่อบางเรื่องมีสติปัญญาสูงกว่ามนุษย์ แต่ในบางเรื่องขัปปะมีสติปัญญาใกล้เคียงกับสุนัข 4. ด้านความสัมพันธ์ของขัปปะกับมนุษย์ นอกจากขัปปะในเรื่อง " ฮะนะขัปปะ " ซึ่งอาศัยอยู่ในโลกสมมุติแล้ว ขัปปะในสื่ออีก 5 เรื่องล้วนมีความสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างขัปปะกับมนุษย์มีความหลากหลาย เช่น สัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ เพื่อน ผู้มีพระคุณ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของขัปปะและมนุษย์ที่เป็นตัวละครหลักล้วนดำเนินไปในทางที่ดีทั้งสิ้น จากผลการศึกษาข้างต้น กล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ของขัปปะในยุคปัจจุบันมีความหลากหลาย แต่มีจุดเด่นคือ เป็นมิตรและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์ ซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์ในฐานะปีศาจที่น่ากลัวของขัปปะในตำนาน อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ที่หลากหลายของขัปปะในยุคปัจจุบันก็นับเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการผนวกจินตนาการของผู้ผลิตสื่อเข้ากับภาพลักษณ์ดั้งเดิมของขัปปะในตำนานที่แพร่หลายทั่วญี่ปุ่น ด้วยการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ไปตามกาลเวลาเช่นนี้ ขัปปะยังคงเป็นที่รู้จักและมีตัวตนในสังคมญี่ปุ่นจวบจนทุกวันนี้


ขัปปะ ผี -- ญี่ปุ่น -- ตำนาน Kappa (Japanese water goblin) Kappa (Japanese water goblin) -- Comic books strips etc Comic books strips etc. -- Japan

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Thesisปพ. ภาษาญี่ปุ่นLIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram