Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการออกเสียง / v / ญี่ปุ่นของผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่หนึ่ง
Author ปฐมพร แย้มสุขเสรี = A Study of the Japanese 'V' Pronunciation of Japanese Native Speakers
Imprint 2558
Descript ก-ข [1-6] 67 แผ่น

SUMMARY

งานวิจัยชิ้นนี้ทดสอบการออกเสียงคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ปรากฎเสียง /v/ เพื่อศึกษาว่าผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่หนึ่งมีแนวโน้มออกเสียงด้วยเสียง /b/ ซึ่งเป็นการออกเสียงแบบเก่าหรือเปลี่ยนมาออกเสียงแบบใหม่ด้วยเสียง /v/ ญี่ปุ่นให้สัมพันธ์กับรูปเขียนที่เริ่มเปลี่ยนจากการใช้คะตะกะนะวรรค バ มาเป็นคะตะกะนะวรรค ヴア โดยให้ผู้ร่วมทดสอบทั้งสิ้น 30 คนดูการ์ดรูปภาพคำทับศัพท์ที่ปรากฎเสียง /v/ จำนวน 20 คำและออกเสียงคำทับศัพท์เหล่านั้น ผลการวิจัยพบว่าผู้ร่วมทดสอบ 80 % ใช้เสียง /v/ ญี่ปุ่นในการออกเสียงคำทับศัพท์ที่ปรากฏในการ์ดรูปภาพ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ทดสอบเลือกออกเสียง /v/ ญี่ปุ่นสามารถแบ่งเป็นสองปัจจัย อันดับแรกคือปัจจัยภายนอก ได้แก่การเรียนภาษาที่สองและการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงานของผู้ร่วมทดสอบ อันดับที่สองคือปัจจัยภายใจ ได้แก่การที่คำทับศัพท์นั้นนิยมใช้รูปเขียนคะตะกะนะวรรค ヴア การที่คำทับศัพท์นั้นเป็นวิสามายนาม การที่คำทับศัพท์นั้นเกี่ยวข้องกับดนตรี และการที่คำทับศัพท์นั้นมีความเป็นต่างประเทศสูง นอกจากนี้เมื่อนำการเปลี่ยนแปลงด้านการออกเสียงมาเปรียบเทียมกับการใช้รูปเขียนใหม่ กล่าวคือนำการออกเสียงด้วยเสียง /v/ ญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบกับการใช้รูปเขียนคะตะกะนะวรรค ヴア พบว่าการใช้รูปเขียนคะตะกะนะวรรค ヴア อยู่ที่ 32% ในขณะที่การออกเสียงด้วยเสียง /v/ ญี่ปุ่นอยู่ที่ 27% โดยอัตราการใช้รูปเขียนใหม่นั้นมีมากกว่าอัตราการออกเสียงด้วยเสียงใหม่ แต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่าผู้พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่หนึ่งมีแนวโน้มออกเสียงสัมพันธ์กับรูปเขียน


ภาษาญี่ปุ่น -- การออกเสียง ภาษาญี่ปุ่น -- ตัวอักษร

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Thesisปพ. ภาษาญี่ปุ่นLIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram