Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ลวดเย็บห้ามเลือดและตัดต่อเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติสำหรับการผ่าตัดแบบกล้องส่อง / วรวุฒิ เตชะเกษมบัณฑิตย์=Strategic plan for Endo Stapler
Author Voravut Taechakasambundit
Imprint 2559
Descript ก-ฏ :105 หน้า, ตาราง

SUMMARY

การผ่าตัดแบบกล้องส่องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยรักษาผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง เพราะลดการบอบช้ำของเนื้อเยื่อบริเวณที่ทำผ่าตัด และผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้เร็วขึ้น ปัจจุบันการผ่าตัดแบบกล้องส่องได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ลวดเย็บห้ามเลือดและตัดต่อเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดได้เร็วขึ้น และผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการผ่าตัด ดังนั้นโครงการพิเศษฉบับนี้เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลวดเย็บห้ามเลือดและตัดต่อเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติสำหรับการผ่าตัดแบบกล้องส่อง เพื่อผลักดันธุรกิจเดิมให้มีการเติบโตขึ้นในอนาคต
การศึกษาจัดทำโดยวิธีการสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มศัลยแพทย์เฉพาะทางที่ทำผ่าตัดแบบกล้องส่อง เพื่อได้ทราบถึงปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องมือของศัลยแพทย์เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ให้เหมาะสม และผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักในการเลือกใช้สินค้าคือเรื่องของนวัตกรรมของสินค้าแบบใหม่ๆ ถัดมาคือปัจจัยทางด้านการบริการของผู้ขายสินค้า และปัจจัยทางด้านแหล่งอ้างอิง อ้างอิง และปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยในเรื่องของราคาสินค้าที่สมเหตุสมผลและสิทธิเบิกจ่ายในการใช้เครื่องมือพิเศษในการผ่าตัดแบบกล้องส่อง ในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านการตลาด มีการวางตำแหน่งสินค้าที่เน้นด้านนวัตกรรมของสินค้าที่เหมาะกับการทำผ่าตัดในแต่ละอวัยวะ และเรื่องความปลอดภัยของสินค้า ส่วนด้านกลยุทธ์การให้บริการ ได้มีการให้บริการในเรื่องการให้ยืมสินค้าด่วนในการผ่าตัดและการสนับสนุนการให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการผ่าตัดแบบกล้องส่องแก่คนรุ่นใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
จากการศึกษาข้อมูลโครงการพบว่า อาหารสุขภาพเมล็ดเจียแบรนด์ ABC สามารถสร้างผลกำไรและมีแนวโน้มที่จะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค ที่รักสุขภาพรวมถึงแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ โดยอาหารสุขภาพเมล็ดเจียแบรนด์ ABC มีเงินลงทุนเริ่มแรก 2.28 ล้านบาท ใช้เวลาคืนทุน 2 ปี มีมูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value NPV) ณ สิ้นปีที่ 5 เท่ากับ 1.3 ล้านบาท
Laparoscopic surgery became an alternative surgical procedure of open abdominal surgery because it reduces tissue trauma around the surgical site and patient recovery period is shortened. Nowadays, laparoscopic surgery is required a special device as “Endo-Stapler: - stapler for hemostasis and autonomic anastomosis” which is designed to minimize operating time and increase patient safety. Therefore this special project is aimed to create strategic plan of Endo-Stapler for laparoscopic surgery following by business development for the future progression.
The project tool is randomized survey to general surgeons who specialize in laparoscopic surgery to study factors of device selection resulting in service development suiting to the market environment. The study found that innovative product is the key factor of selection following by after-sales service, reference persons and product trial respectively to gain more confident of users and the least influencing factor is price and reimbursement limit.
According to strategic development plan for marketing and business operation, the product positioning is focused on innovation of product served to different surgical procedure and product safety Moreover, the additional tactics are product loan for an urgent requisition as well as educational program in laparoscopic surgery to educate and develop new surgical techniques to new target group for increasing in patient safety as a result.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822901LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram