Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจการให้บริการที่พักเพื่อผ่อนคลาย สำหรับคนวัยเกษียณ บ้านร่มใจ / มณีรัตน์ ใยประยูร=Business plan for resort for retirees: Baan Ruamjai
Author Maneerat Yaiprayoon
Imprint 2559
Descript ก-ฏ :119 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนธุรกิจสำหรับ บ้านร่มใจ ตั้งอยู่บนถนนวงศ์เหรียญทอง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และคู่แข่งนำไปสู่การวางแผนด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการเงิน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจพบว่า สังคมไทยกำลังก้าวไปสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของผู้สูงอายุในปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องการมีสังคม ชอบพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ธุรกิจให้บริการนี้น่าสนใจที่จะลงทุน
ในด้านการตลาดได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น เพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ที่สุขภาพแข็งแรง ชอบท่องเที่ยว ทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน โดยได้ใช้กลยุทธ์สำคัญที่สุด คือ คุ้มค่าด้วยการบริการห้องพักที่สะอาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และผ่อนคลาย เกิดความประทับใจในบริการ มีช่องทางการตลาดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
ด้านการเงิน ใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของและเงินกู้ยืม ส่วนของเจ้าของร้อยละ 30 ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดิน ที่ตั้งของแผนธุรกิจจึงค่อนข้างได้เปรียบในการทำธุรกิจ เนื่องจากต้นทุนที่ดินที่ต่ำกว่าราคาขายในปัจจุบัน สามารถที่จะนำเงินไปลงทุนในสิ่งก่อสร้างที่ได้คุณภาพมาตราฐาน จากสมมติฐานและการประมาณการทางการเงินพบว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวกเท่ากับ 1,021,105 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับร้อยละ 11.11 มากกว่าต้นทุนเงินทุนของโครงการ และมีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 2 เดือน
This independent study aims to gather information to create a business plan for the “Baan Ruamjai” project, located on Wong Rian Thong Road, Ban Talat subdistrict, Khlong Khuean disrtrict, Chachoengsao province. The primary and secondary data was collected to analyse business environment and competition which led to marketing, management and financial plan.The study on business environment revealed that Thailand is turning into an ageing society. The proportion of senior citizens has steadily increased. The study on their lifestyle found that most senior citizens today want to continue to be a part of society and to meet and socialize with friends. As a result, the business that is worth investing.
For marketing plan, the target group is healthy females aged 60-69 who like to travel and participate in activities with friends. The project focused on cost effectiveness strategy, providing clean accommodation with facilities and security that creates a sense of recreation, and creating good impression in the services. This study also propose channel and IMC strategy to communicate with the target customers so that they can access information quickly and appropriately. The investing budget of this project comes from owners and loan. Of the shareholders’ equity,
30% will be invested in the form of a land plot where the project is located. Since the land cost is lower than the current price, and cash can be used to invest in buildings with standard quality. Based on the assumption and financial estimation, the investment is worthwhile since NPV is positive, at 1,021,105 baht. IRR is estimated at 11.11% higher than the cost of the investment, and the breakeven should come in 7 years and 2 months.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822815LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram