Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์บริษัทรถโฟล์คลิฟท์ / เพ็ญทิพา ร่มโพธิ์ใหญ่ =Strategic Plan for Fork Lift Company
Author Pentipa Romphoyai
Imprint 2559
Descript 183 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาในการดำเนินงานของบริษัทรถโฟล์คลิฟท์แห่งหนึ่ง โดยมีการศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท การวิเคราะห์ลูกค้า การวิเคราะห์คู่แข่งขัน การวิเคราะห์ทางการเงิน และการวิเคราะห์ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม บริษัทรถโฟล์คลิฟท์แห่งนี้มีทั้งการขาย ให้เช่าและให้บริการหลังการขาย ปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาผลขาดทุนจากการดำเนินงานสะสมอย่างต่อเนื่องตลอดเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยเพียง 7% การศึกษาข้อมูลพบว่าปัญหาหลักของบริษัทคือคุณภาพในการให้บริการหลังการขายไม่มีประสิทธิภาพ และแบรนด์สินค้าของบริษัทยังไม่เป็นที่รู้จักเพียงพอ
แผนกลยุทธ์จะเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การพัฒนาทักษะฝีมือการทำงานของช่าง การเพิ่มเวลาในการรับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้าในช่วงวันเสาร์ การพัฒนาระบบการสั่งซื้ออะไหล่เพื่อแก้ปัญหาอะไหล่ไม่เพียงพอสำหรับการทำงานและต้องใช้เวลาในการรออะไหล่นาน นอกจากนี้ บริษัทจะมีการทำการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งการออกงานแสดงสินค้า การทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนถนน การโฆษณาใน Google จากการทำ Google adwords
รวมถึงการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่จำเป็นเพื่อให้แผนกลยุทธ์ต่างๆประสบความสำเร็จ เช่น พนักงานขายเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศให้มากขึ้น แผนกลยุทธ์ต่างๆ จะช่วยทำให้บริษัทมียอดรายได้จากการขาย ให้เช่าและให้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการให้บริการต่างๆ ยังส่งผลต่อต้นทุนในการให้บริการที่ลดลง บริษัทจึงเริ่มมีผลกำไรจากการดำเนินงาน ส่งผลต่อสภาพคล่องทางเงินสดของบริษัทที่ดีขึ้น และการบริหารสินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น
The purpose of this strategy plan is study and collecting the data about business operation of one fork lift Company. The study is consisted of internal environment analysis, external environment analysis, customer analysis, competitive analysis and five force models analysis. This company provides sale, rental and service to the customers. Company is facing the problem about accumulated deficit nearly 10 years and have market share only 7% in Thailand. The main problem of the company is the inefficient of after sales service and unknown brand.
The strategic plan is improve the service quality and process to reduce service time, improve knowledge for technician to be the professional, expand service call center during Saturday and improve purchasing process for spare parts to reduce the waiting time. Moreover, company will do the marketing promotion to create brand awareness to customers, for example, join the industrial event to show the product, advertise on billboard and advertise by google adwords including more employment that necessary to this strategy plan. This strategy plan will help the company to increase sales revenue, rental revenue and service revenue including reduce the service cost, then the company will get the profit and effect to positive company’s liquidity and improve inventory management.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822712LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram