Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ธุรกิจของ บริษัท ออร์โธเนียร์ จำกัด / นิดาวรรณ สืบตระกูล=Strategic plan for Orthoneer Company Limited
Author Nidawan Suebtrakul
Imprint 2559
Descript 127 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท ออร์โธเนียร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ การจัดทำข้อมูลทำโดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คู่แข่ง และนำไปสู่การวางแผนด้านการผลิต การตลาด และการเงิน ในปัจจุบันบริษัท ออร์โธเนียร์ จำกัด มีผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียว คือ มีดผ่าตัดที่มีความคมเฉพาะที่ ในชื่อ “มีดเอไนฟ์ (A-knife)” สำหรับการรักษาโรคนิ้วล็อคด้วยการผ่าตัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ เนื่องจากโรคนิ้วล็อคเป็นได้ทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ช่วงอายุที่พบบ่อยคือ 50-60 ปี จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจพบว่า การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของคนในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นเวลานาน ทำให้มีโอกาสเกิดโรคนิ้วล็อคได้มากขึ้น ในด้านการตลาดได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นศัลยแพทย์ และผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยการใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดปัจจุบัน (Market Penetration) ) ด้วยการนำเสนอคุณค่าของมีดผ่าตัด A-knife
ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาโรคนิ้วล็อคด้วยวิธีการผ่าตัดแบบเจาะผ่านผิวหนัง ซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อย แผลมีขนาดเล็ก หายได้รวดเร็ว ทดแทนการผ่าตัดแบบเดิมซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบเปิดแผล โดยทำการตลาดแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับการอย่างกว้างขวาง ด้านการเงิน ใช้วิธีการควบคุมต้นทุนคงที่ให้ต่ำที่สุดด้วยการจ้างเหมาบริษัทอื่นเพื่อดำเนินงานบางส่วน ทำให้สามารถสร้างผลกำไรได้สูง เมื่อวิเคราะห์จากอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45 เมื่อใช้สินทรัพย์และทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
This independent study aims to create a strategic plan for “Orthoneer Co.Ltd”; the medical device manufacturer and distributor. The study collected primary and secondary data, to analyze business environment and competition, which led to marketing penetration and financial plan. Orthoneer’s main product is “A-Knife”, the scalpel for Percutaneous Trigger Finger Release. This business has a great opportunity because Trigger Finger is common among women and men especially in 50-60 years old, due to ageing society and heavy using mobile devices.
For marketing purpose, the target groups are surgeons and patients who need surgical treatments that permanently get rid of Trigger Finger. Market penetration’s study is proposed communicating about value of A-knife that compete with Open Trigger Finger Release, the standard procedure in the current market. It is easy to use and highly effective for surgeons and without causing any sort of injury for patients. At the same time Integrated Marketing Communication (IMC) is used for making A-knife popular in Trigger Finger Release.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822408LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram