Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับ โฮสเทล@เยาวราช / ถนิดา จรูญศรีสวัสดิ์=Business Plan for Hostel@Yaowarat
Author Thanida Jaroonsrisawad
Imprint 2559
Descript ก-ฏ: 129 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการค้นคว้าเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา และ เก็บรวบรวมข้อมูลแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจให้บริการที่พักแบบโฮลเทล ในชื่อของ Hostel@Yaowarat โดยศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ และเพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจ ในด้านการตลาด , การดำเนินงาน , การเงิน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ Hostel@Yaowarat เป็นธุรกิจให้บริการที่พักกับนักท่องเที่ยว ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านเยาวราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งแผนธุรกิจนี้มีความน่าสนใจต่อการลงทุน เนื่องมากจากการเติบโตของของนักท่องเที่ยวที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ แผนการตลาดนี้ได้ใช้กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้งและกลยุทธ์การให้บริการ ด้านทำเลที่ตั้ง เยาวราช/ไชน่าทาวน์
ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารริมถนนมากที่สุด และยังเหมาะสำหรับการเดินเที่ยวตามแหล่งชุมชนท้องถิ่น ในด้านบริการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าให้ลูกค้าโดย Hostel@Yaowarat ตกแต่งในรูปทันสมัยแบบผสมผสานความเป็นจีน มีอาหารเช้าแบบจีนท้องถิ่นบริการ รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าพักได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย จากการศึกษาข้อมูลโครงการพบว่าธุรกิจโรงแรม Hostel@Yaowarat จะสามารถสร้างผลกำไรและมีแนวโน้มที่จะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ ด้วยรูปแบบที่พักและบริการที่โดดเด่น รูปแบบการให้บริการ รวมถึงทำเลที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจมีเงินลงทุนเริ่มแรกและเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 5,377,000 บาท ใช้เวลาคืนทุน 2 ปี 5.9 เดือน มีมูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ณ สิ้นปีที่ 5 เท่ากับ 4,028,014.73 บาท
The purposes of the study are to collect the data for business growth of Hostel in the name of “Hostel @Yaowarat” to study the factors affecting the operation of the business in order to create a business plan in term of Marketing, Operation, Financial and business risk assessment. “Hostel@Yaowarat” is an accommodation for tourism, which is located in Yaowarat, Bangkok Province. This project is attractive to investment since the continuous growth of the foreign tourists and supported by Thai Government. This Marketing plan is based on its location and service strategy. Chinatown/ Yaowarat is one of the tourist attraction known for its street food and walking along local community.
In term of customer satisfaction, Hostel @ Yaowarat has interior decoration in Chinese style, free Chinese breakfast and also provides any activities to attend. The results of this study indicated that the Hotel@Yaowarat will be able to generate the profits and is likely to continue to be successful with accommodation style and exceptional service, including its location in tourist areas. This business has an initial investment with capital and revolving fund at 5.377 million baht and breakeven point will be within 2 years 5.9 month, with the Net Present Value at the end of the 5th year at 4,028,014.73 baht.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822180LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram