Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleXi ha le yuan pin yin shuo chang = Hip Hop Land Pinyin Pastimes. 3
Author Lu yu wen bian zhu
Imprint Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2012
Edition Di 1 ban
Descript 88 pages : illustrations ; 27 cm + 1 CD-ROM

Han yu pin yin -- Dui wai han yu jiao xue -- Jiao cai. cct 汉语拼音 -- 对外汉语教学 -- 教材. cct

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryH195.4/30(3)CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram