Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวารสารวิชาการแด่อาจารย์สมบัติ วอทอง : คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Author คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559
Descript 391 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

ถ้อยคำกำกวมในภาษากฎหมายกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- "หลักนิติธรรม" ในฐานะข้อจำกัดการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ / บรรเจิด สิงคะเนติ -- นักกฎหมายกับปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / วิฑูรย์ สิมีโชคดี -- มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนไทย / ภูมิ โชคเหมาะ -- บทวิเคราะห์ว่าด้วยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญประเทศต่างๆ ทั่วโลก / ปวริศร เลิศธรรมเทวี -- สถานะทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของไทย / สิทธิกร ศักดิ์แสง -- มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / กิตติยา พรหมจันทร์ -- ประเทศไทย 4.0 : บทบาทของรัฐและการใช้อำนาจรัฐ / สว่าง กันศรีเวียง -- สถานะทางกฎหมายของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย / ชัช วงศ์สิงห์ -- แนวคิดว่าด้วยการให้การเสพติดไม่เป็นความผิด / ศรัณยู โสสิงห์, ฐณิชา สาลีพันธ์ -- มลภาวะทางแสง ความปลอดภัย และกฎหมายอังกฤษ / ปีติเทพ อยู่ยืนยง


กฎหมาย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 045 ว491 2559CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram