Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ธุรกิจบริษัท ABC Coal Trading & Logistics / ชาคริต น้อยมณี=Strategic Plan for ABC Coal Trading & Logistics
AuthorChakrit Noimanee
Imprint 2559
Descript ix: 104 หน้า, ตาราง

SUMMARY

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศจีน และความตื่นตัวในการป้องกันสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการถ่านหินในตลาดโลกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคการผลิตลดต่ำลง ในขณะที่ปริมาณการผลิตถ่านหินจากเหมืองต่างๆยังคงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะถ่านหินล้นตลาดและกดดันให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ปริมาณการใช้ถ่านหินในประเทศแถบเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น 4.74% ด้วยมูลค่าการนำเข้าถ่านหินกว่า 4.5หมื่นล้านบาท จากภาคการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโต ABC Coal Trading ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาคดังกล่าวเช่นเดียวกัน บริษัทเคยอยู่ในกลุ่มผู้นำตลาด แต่เสียความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคู่แข่งรายใหม่ๆ
รวมทั้งคู่แข่งรายใหญ่ที่ลงมาแข่งขันในส่วนการตลาดเดียวกัน และอีกหลายปัจจัยภายในที่ยังไม่ได้ถูกปรับ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านการควบคุมต้นทุนและคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย ABC มีความจำเป็นที่จะต้องพลิกฟื้น และปรับปรุงกระบวนการภายในต่างๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์ Cost Focus ในการการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าและการจัดหาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารต้นทุนค่าขนส่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด บริษัทสามารถนำเอากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมาใช้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อผลักดันตัวเองให้มีความแตกต่างเพื่อหนีจากคู่แข่ง รวมทั้งต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงและสร้างรายได้จากธุรกิจอื่น บริษัทใช้กลยุทธ์ Related Diversification โดยลงทุนเพิ่มในธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ท่าเรือ และการบริการทางด้าน โลจิสติกส์ เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการมีรายได้หลักจากธุรกิจค้าถ่านหินเพียงอย่างเดียว บริษัทมีการวางแผนลดค่าใช้จ่ายในด้านการขายและการบริหาร ให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าคู่แข่ง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน และกระบวนการภายในต่างๆ เพื่อพลิกฟื้นตัวเองภายใต้แผนกลยุทธ์ระยะสั้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว
Global recession especially China and environmental awareness in many countries have driven down global demand of coals. Meanwhile, global coal production is still increasing and has created over supply situation which pressured the global coal price. However, the demand of coals in Asia including Thailand is raising about 4.74 % with imported value of 45 Billion Baht approximately, as a result of raising demand of coal for power plant and industry. ABC Coal trading has engaged the main business of importing coals from Indonesia for distributing to Thai customers. The company has also been affected by the global external industrial factors. ABC was in a leading group of coal trading businesses.
However, it loses competitive advantages to new comers and major player who changed their strategies to play in the same market segment. ABC did not well response in necessary changes of internal factors due to changes of competitive field. It is essential for the ABC to implement turnaround strategies by improving internal processes, control cost drivers and use effective product sourcing strategies. They have to control all transportation cost and bring differentiation strategy to attract target market to keep the company away from competitors. They would use marketing strategies to create the demand and sales.
It is part of the company risk management to diversify into the port, river transportation and logistics services under the Related Diversification Strategy, in order to manage potential fluctuation of sales from one major revenue stream of coal trading business. The company plans for cost savings and aims to achieve better than peer. They plan to increase efficiency of employees and improve internal processes along the line of turnaround strategy to increase profitability in sustainable way.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57821969LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram