Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจแบรนด์คูโดส ของบริษัท ซี ไอ ที จำกัด / จรรยพร สิริพลวัฒน์=Business Plan for Kudos Brand, CIT Co., Ltd.
Author Janyaporn Siripollawat
Imprint 2559
Descript ก-ฏ: 164 หน้า, ตาราง

SUMMARY

แผนธุรกิจฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาถึงโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจสินค้าอุปกรณ์ห้องน้ำ ภายใต้แบรนด์คูโดส (KUDOS) รวมทั้งการจัดทำแผนงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนงานด้านการบริหาร แผนงานด้านการตลาด แผนงานด้านการเงิน และแผนงานด้านการประเมินความเสี่ยง โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของกิจการและภาวการณ์แข่งขันในตลาด เพื่อที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆของธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด และวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจต่อไป
ได้ทำการศึกษาข้อมูลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม และการหาข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สภาวะการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จากข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการออกแบบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแรงบันดาลใจในห้องน้ำตามที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายปรารถนา โดยมีการผสมผสานนวัตกรรมของสินค้าให้เข้ากับห้องน้ำ รวมถึงการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาแบรนด์คูโดส (KUDOS) ให้ประสบความสำเร็จ
จากการศึกษาข้อมูลของแผนกลยุทธ์แบรนด์คูโดส (KUDOS) แสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างผลกำไร และมีศักยภาพที่จะประสบผลสำเร็จตามแผนที่ตั้งไว้ได้ โดยเป้าหมายได้ครอบคลุมถึงการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น และมีสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ลูกค้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ การสร้างยอดขายตามที่ตั้งไว้ 300 ล้านบาท ภายในปี 2560
This business plan is conducted to study opportunities and formulate a business strategy for bathroom industry under a brand called KUDOS. It included organizational management, marketing, financial and risk management plan. The project started from investigating various factors that have significant impact on the business to know the company’s current status and the competition in the industry. The investigation framed an effective business strategy that creates competitive advantages for the company and analyzed the investment return, which leaded to a successful business.
The development of this business plan derived from several sources: quantitative research (via questionnaires) and secondary research . This information was gathered to analyze the internal and external environment, the current industry competition and the target market. It generated a strong business strategy in every aspect including a product design that satisfy customer’s need and an inspiring bathroom design according to customer’s desire by integrating company’s innovative products into a bathroom.
The company intensely focused on individual needs to satisfy customers via innovative design and advance technologies, which is the key factor that will lead KUDOS to succeed. The result from the study reveals that the company has a potential to run profitably and an ability to achieve the business goal by expanding the target group and offering innovative products that involved consumer’s engagement. Lastly, the business plan is aiming to achieve an income of 300 million baht in the year 2017.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57821866LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram