Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจร้านไอศกรีมผัก “Sweet Veggie” / สุภาพร จารุมงคลศักดิ์=Business Plan of Vegetable Ice Cream for Sweet Veggie Shop
Author Supaporn Jarumongkonsak
Imprint 2555
Descript 78 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะของธุรกิจไอศกรีมนำมาจัดทำเป็นแผนธุรกิจสำหรับเปิดร้านไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสุขภาพ โดยทำการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อโอกาสและแนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจ จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อสำรวจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้ทราบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จากการดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ จึงหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันมากขึ้น ดังเช่น พืชผักผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน ตลาดไอศกรีม พรีเมียมมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น โดยมีพฤติกรรมการบริโภคที่ให้ความสำคัญในเรื่องของรสชาติและการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมไปถึงความสะดวกของการเดินทางไปยังที่ตั้งร้าน
ดังนั้น แผนธุรกิจนี้จึงได้มีการวางแผนจัดตั้งร้านไอศกรีมผัก “Sweet Veggie” ที่ Community Mall : La Villa อารีย์ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ วัยทำงานตอนต้น อายุ 24-40 ปี ที่ชื่นชอบการรับประทานไอศกรีมและใส่ใจในการดูแลสุขภาพ โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีความนิยมในการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และอบอุ่น โดยทางร้านมีกลยุทธ์ที่เน้นสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ลูกค้าจะได้รับ รวมไปถึงยังใส่ใจในคุณภาพของวัตถุดิบ และเน้นสร้างความแตกต่างทางด้านการให้บริการที่ดีอีกด้วย จากการประมาณการผลตอบแทนทางด้านการเงินของธุรกิจนี้ พบว่า โครงการมีระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ 2.25 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,010,033 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในที่ร้อยละ 35.11 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สามารถยอมรับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ลงทุน
This independent study is aimed to study the characteristics of ice cream business in order to develop the business plan for opening the healthy homemade ice-cream shop. The author obtains information from several sources such as related documentary, research in past and focus group discussion to analyze the business environment which influences the opportunity and trend of business growth. From the study both primary and secondary data to survey the consumer’s need and behavior in current situation, the author found that lifestyle of consumers have been changed, most of them tend to pay attention to their health and select more healthy food such as fresh vegetables and fruits with plenty of vitamin and mineral content. In the same way,
the premium ice cream market value has grown up with the consumer behavior that concentrate on tastes and quality materials including convenient transportation to the shop. As the result, this business plan is developed to set up a vegetable ice cream shop named “Sweet Veggie” at Community Mall, “La Villa Aree”. The primary target customer is a group of workers age between 24-40 years old who loves ice cream and focuses on health conscious. Marketing strategy focuses on product and service differentiation with nutritive value concept. In term of finance, the author found that the payback period of this business plan is 2.25 years, the net present value is 1,010,033 baht and the internal rate of return is 35.11 percent that can be accepted under the assumption for investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project54817094LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram