Titleพิธีกรรม ตำนาน นิทาน เพลง : บทบาทของคติชนกับสังคมไทย / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 248 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

บทนำ: การศึกษาบทบาทหน้าที่ของคติชน / สุกัญญา สุจฉายา -- กาละเกด: พระโพธิสัตว์ในอุดมคติและเจ้าพ่อในโลกทัศน์ของไทยพวน / ภาณุพงศ อุดมศิลป์ -- เมื่อ "หญิง" ประกาศชัยเหนือ "ชาย" : บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมเรื่อง "แก้วหน้าม้า" ในสังคมไทย / อัควิทย์ เรืองรอง -- สวดพระมาลัย: บทบาทของคีตกรรมหลังความตายต่อวรรณกรรมและสังคม / ปรมินท์ จารุวร -- ประเพณีทำขวัญ: พิธีกรรมแห่งการประสานและกลมกลืนความแตกต่างทางชาติพันธุ์ / สุวิทย์ เจียรสุวรรณ์ -- กลั่นศรัทธามาเป็นเพลง: สายธารความสัมพันธ์ระหว่างเพลงบอกบุญกับสังคมชาวตราด / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล


SUBJECT

  1. คติชนวิทยา
  2. นิทาน -- ไทย
  3. เพลงพื้นเมือง
  4. ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Special CollectionF239 STAFF ONLY
Arts Library : Special CollectionF240 CHECK SHELVES