Authorประทีป อ่าววิจิตรกุล
Titleคนวิกลจริต / ประทีป อ่าววิจิตรกุล
Imprint กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2556
Descript 170 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

คดีแพ่ง -- ตัวบทในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องหรือมีนัยพาดพิงถึงคนวิกลจริต -- คนวิกลจริต -- ปัญหาข้อเท็จจริง -- ตัวอย่าง คำร้อง และคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ -- บุคคลชนิดจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ -- การตั้งอนุบาลหรือผู้พิทักษ์ -- ผู้พิทักษ์ชนิดมีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ -- ศาลอาจสั่งเกินคำขอได้ -- การกระทำในทางกฎหมายของคนวิกลจริต -- ผู้จัดการมรดก -- นิติกรรม -- ละเมิด -- ครอบครัว มรดก -- คดีอาญา -- ขนาดของความวิกลจริต -- พฤติการณ์ของพวกโรคจิตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย -- กฎหมายวิธีพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนวิกลจริต คดีแพ่ง คดีอาญา การบังคับคดีอาญา กฎหมายลักษณะพยาน


SUBJECT

  1. บุคคล (กฎหมาย)
  2. บุคลิกภาพผิดปกติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ


LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 320 ป278ค 2556LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 320 ป278ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 320 ป278ค 2556CHECK SHELVES