Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจคลินิกเสริมความงาม / จักรพันธุ์ โศจิพันธุ์ = Business plan for beauty clinic
Author Jakkaphan Sojiphan
Imprint 2554
Descript ก-ฎ, 112 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ธุรกิจเสริมความงามในปัจจุบันนี้มีการขยายตัว และเติบโตสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การขยายตัวดังกล่าวเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลจากกระแสความนิยมหน้าที่ขาว เนียน สดใส ตามสไตล์เกาหลีและญี่ปุ่น ซึ่งทาให้พฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพผิวหน้า และความงาม รวมถึงพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อความสวยหล่อแบบดารานักร้องเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้งกระแสความนิยมดังกล่าวยังทาให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ หรือแม้แต่การนาเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษา ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สาคัญทั้งสิ้น แม้ว่าธุรกิจนี้ จะมีการแข่งขันกันที่ค่อนข้างสูง แต่จากการวิเคราะห์และประเมินตลาด ก็พบว่า ยังมีโอกาสและช่องว่างทางธุรกิจอยู่ โดยเรเดียนซ์คลินิกจะตั้งอยู่บริเวณทองหล่อ เป็นคลินิกเสริมความงามที่ให้การรักษา และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผิวหน้าเท่านั้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า ผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน และมีปัญหาที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการจัดโปรแกรมการรักษาแบบรายบุคคล (Customization) ซึ่งเป้าหมายของเรเดียนซ์คลินิก คือ การที่ผู้บริโภคจดจาได้ กลับมาใช้บริการซ้า และแนะนาให้คนรู้จักมาใช้บริการ ด้วยการเสนอคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และเห็นผลลัพธ์จากการรักษาเป็นไปตามที่คาดหวัง รวมถึงการบริการที่ดี สร้างความประทับใจ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย สาหรับการบริหารการเงิน โครงการจะใช้การจัดหาแหล่งเงินทุนที่มาจากส่วนของเจ้าของทั้งหมดประมาณ 3.2 ล้านบาท โครงการมีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 8.06% พบว่าโครงการมีค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่ 12,242,399.55 บาท อัตราผลตอบแทนที่ 5 ปี เท่ากับ 86.75% และเมื่อคานวณระยะเวลาการคืนทุนพบว่าอยู่ที่ 1 ปี 3 เดือน โดยโครงการมีการวางแผนและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หลักความระมัดระวัง เพื่อให้กิจการประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป
The growth and expansion of beauty industry in Thailand has been dramatically increasing, while the national economic has been decreasing. There are many factors, which are leading this to the bright future. Beauty trends from Korean and Japanese artists have influenced Thais’ attitude, which affects their consuming behavior. Thai people have been more concerned on their appearance and willing to spend money on beauty services. Moreover, marketing strategies and medical technologies are the important factors, which draw the customers to spend on beauty business. From the reseach and analysis, Radiance Clinic has potentials and opportunities to get into beauty business. The clinic will be located on Tong Lor Road. Its concept is each person has different skin types and skin problems; therefore, they need suitable individualised treatments. The goal of Radiance Clinic is to be recognised, consumed repeatedly, and introduced the clinic to customers’ friends and family. The clinic will embrace effective marketing communications; provide specialised facial treatments by specialists, customised programs, and impressive services to the customers. In term of financial management, the souce of investment funds is derived from equity financing equal to 3.2 million Baht. The Weighted Average Cost of Capital (WACC) of this project is yield 8.06%. From financial analysis, Project’s Net Present Value (NPV) is 12,242,399.55 Baht. Project’s 5-year Internal Return Rate (IRR) is 86.75%. Project’s pay back period is 1 years 3 months. The funds will be used under conservatism policies in order to achieve the business goal and sustainable growth.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53823806LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram